حق شرط بر معاهدات بین المللی

۲۰ تیر , ۱۳۹۷ بازدید: 57 دسته: قیمت: 12000 تومان 9000 تومان

مقدّمه
موضوعی که این مقاله به بررسی آن می پردازد، مسئله «حق شرط» بر معاهدات بین المللی است که اهمیت بسیاری در شکل دهی روابط بین کشورها دارد؛ کشورهایی که با فرهنگ و آداب و رسوم و قوانین متفاوتی در دنیای حاضر می خواهند در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.
حق ایجاد شرط از اصل حاکمیت و برابری کشورها ناشی می شود. هدف نمادین حق شرط، آشتی دادن اهداف معاهده با مشارکت جهان شمول هرچه گسترده تر می باشد. ایجاد حق شرط الحاق به معاهده ای را امکان پذیر می سازد که به غیر از یک یا چند ماده نامناسب، آن معاهده جالب به نظر می رسد.
با استفاده از «حق شرط»، می توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین المللی را محدود کرد. این موضوع همواره مورد توجه جامعه ملل و سازمان ملل، چه در مجمع عمومی و چه در کمیسیون حقوق بین الملل، بوده و دیوان بین المللی دادگستری نیز در رأی مشورتی موّرخ ۲۸ مه ۱۹۵۱ خود در این باب اظهار نظر کرده است.
سرانجام، در کنفرانس دیپلماتیک وین، که منجر به انعقاد موافقت نامه ۲۳ مه ۱۹۶۹ در خصوص حقوق معاهدات گردید نیز فصل دوم از بخش دوم (مواد ۱۹ تا ۲۳) به مسئله «حق شرط» اختصاص داده شد.
معاهده وین، خود مشتمل بر تعهداتی است که منظور از آن حصول نتایج مورد نظر جامعه بین المللی تکامل یافته است. بنابراین، کشورهایی وجود دارند که طبعا قایل به پذیرش بلاشرط این تعهدات نیستند. در نتیجه، این کشور، حتی در خصوص این معاهده نیز از حقوق محفوظ خود بهره خواهد برد.
در این مقاله، سعی شده است با توجه به مواد مربوط به «حق شرط» در معاهده وین ۱۹۶۹ به بررسی این مسئله در معاهدات بین المللی پرداخته شود.
فهرست مطالب
مقدّمه ۳
الف. مباحث مقدّماتی ۴
فلسفه وجودی «حق شرط» ۴
جایگاه حق شرط در معاهدات ۶
اصول حاکم بر حق شرط ۷
برخورد دو مصلحت در مسئله «حق شرط» ۷
فرق بین اعلامیه تفسیری و حق شرط ۸
اما وجوه افتراق بین حق شرط و اعلامیه تفسیری: ۱۰
ب. مفهوم «حق شرط» ۱۱
۱٫ تعریف حق شرط ۱۱
۲٫ تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین ۱۹۶۹ ۱۲
۳٫ ایرادهای واردشده بر تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین ۱۹۶۹ ۱۴
ج. شرایط اعتبار حق شرط ۱۶
د. زمان اعلام حق شرط ۱۷
ه. نقش و اثر حق شرط نسبت به معاهدات ۲۱
۱٫ معاهدات دو جانبه ۲۱
۲٫ معاهدات چندجانبه ۲۲
۳٫ معاهدات همه جانبه ۲۳
و. چگونگی برخورد دولت ها با حق شرط و آثار آن ۲۴
۱٫ پذیرش حق شرط ۲۴
۲٫ مخالفت و اعتراض با حق شرط ۲۸
۳٫ استرداد حق شرط و اعتراض به آن(۲۶) ۲۹
ز. نمونه هایی از اعمال حق شرط در ایران ۳۰
۱٫ معاهده «فلات قارّه» موّرخ ۲۹ آوریل ۱۹۸۵ ۳۰
··· پی نوشت ها ۳۱

12000 تومان 9000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها