مقایسه کنوانسیون حقوق بشر اسلام با کنوانسیون سازمان ملل متحد

25 فوریه , 2019 بازدید: 609 دسته: قیمت: 30000 تومان

چکیده:
به علت نادیده ¬گرفته شدن ابعاد معنوی و دینی انسان ¬ها و تنها پرداختن به جنبه ¬های صرف مادی و طبیعی حیات بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر،کشورهای اسلامی را بر آن داشت در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی قوانین و مقرراتی را برای جنبه حقوق بشری بر اساس شریعت اسلام تدوین و تصویب کنند.
– اعلامیه اسلامی حقوق بشر تصریح می ¬کند بر اساس شریعت اسلام، حقوق بشر ناشی از کرامت و ارزش ذاتی انسان است و امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت قرار داده رسالتی جهانی دارد و اگرچه بشریت به مراحل پیشرفت ه¬ای در علوم مادی دست یافته است، اما نیاز مبرم به ایمان و معنویت برای حمایت از حقوق و تمدن خویش دارد.
– حق حیات،حق کرامت،حق تعلیم وتربیت، حق آزادی، حق مساوات در برابر حقوق و قوانین؛ اصول و حقوق پنجگانه ¬ای که در نظام حقوقی اسلام و غرب بر رعایت آنها تأکید شده است.
– بعد معنوی، ممنوعیت استعمارگری و حق مبارزه با آن یا حق مقابله با تجاوز به حیات انسان و نیز حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی علاوه بر امنیت های مربوط به جان و خانواده و ناموس و نیز اشاره به لزوم حفظ حرمت انسان حتی پس از حیات او و محترم شمردن جنازه او از جمله موارد افتراق و نادیده گرفته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
– امروز نقض حقوق بشر در کشورهای اسلامی حتی با همان معیارهای اعلامیه حقوق بشر اسلامی و قوانین اساسی حاکم بر کشورشان به وقوع می ¬پیوندد. هم اکنون به ویژه در برخی کشورهای عربی اسلامی شاهد سرکوب شدید اعتراضات مردمی، شکنجه و آزار و زندانی شدن و قتل و کشتار شهروندان توسط حکامشان هستیم.
– لازم است ابتدا در جهان اسلام به انسان وکرامت انسانی احترام گذاشته شود و سپس دنیا به این باور برسد که انسان¬ها حرمت دارندو اعلامیه حقوق بشر اسلامی در احترام به کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی الگو و مربی جهان باشد.
فهرست مطالب
چکیده: ۲
مقدمه ۳
مفهوم حقوق بشر ۴
هدف حقوق بشر ۵
اعلامیه جهانی حقوق بشر ۵
مفهوم حقوق بشر از دیدگاه دین ۵
اعلامیه جهانی حقوق بشر ۶
حقوق بشر از دیدگاه اسلام ۷
کرامت انسانی ۸
اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۰
نقاط اشتراک و افتراق حقوق بشر غربی و اسلامی (اعلامیه حقوق بشر جهانی و اسلامی) ۱۱
الف) نقاط اشتراک ۱۱
ب) نقاط افتراق ۱۳
اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۵
ارزش حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۷
سازمان های حقوق بشر ۲۰
سازمان های بین المللی حقوق بشر ۲۱
سیستم معلومات وشواهد حقوق بشر ۲۱
سازمان بین المللی قانون دانان ۲۱
سازمان عفوبین المللی ۲۲
سازمان های حقوق بشر ملل متحد ۲۲
– سازمان های مستقیم ۲۲
سازمان های غیرمستقیم ۲۲
سازمان های حقوق بشرکه در یک کشورفعالیت مینمایند ۲۲
منشور حقوق داخلی و منشور حقوق بین الملل چه تفاوت هایی دارند؟ ۲۳
الف. آیا قانون حقوق بشر قانون اساسی بین الملل است؟ ۲۷
ب: سیستم حقوق بشر به عنوان رژیم مشروطه ی قانون بین الملل ۳۵
پ: حقوق بشر و مشروطه سازی قانون بین الملل ۳۹
آیا کارهای متمایزی درباره ی منشور حقوق بین الملل وجود دارد؟ ۴۳
نتیجه گیری ۴۹
منابع و پی نوشتها ۴۹

30000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها