حـقوق شهروندی و آزادی های مشروع

۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷ بازدید: 123 دسته: قیمت: 13000 تومان 10000 تومان

چکیده
در حـمایت از حقوق شهروندی، به فعالیت های مؤثر و مفید کمیسیون حقوق بشر اسـلامی، دیوان عـدالت اداری، سـازمان بازرسی کل کشور و همچنین کمیسیون اصل۹۰ مجلس و تأسیس یک نهاد‌ ملی‌ (ماده ۹۹ قانون شهروندی) که وظیفه آن آموزش و تـرویج ‌ ‌حـقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حـقوق شـهروندی و بـررسی شکایات دریافتی است، می‌ توان‌ اشاره کرد.
آزادی های مشروعی مطابق با آموزه های شریعت مـقدس اسلام، قابل احترام و عمل مخالف آن، مورد قابل نکوهش و مشمول مجازات کیفری خواهد بـود. در سیاست جناحی هدف‌ گـذاری‌ قـانون، جنبه آموزشی داشته و موجب ارزش گذاری اجتماعی می شود و ابزار آن نیز، بسیار مهم است.
قانون حقوق شهروندی و تأسیس نهاد ملّی، پس از تصویب دولت در تیرماه ۱۳۸۳‌، توسط‌ سخنگوی‌ دولت منتشر شد و کلیه نهادهای‌ حکومتی‌، موظف‌ به هـمکاری در اجرای آن گردید.
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۳
فصل‌ اول‌: باز‌ شناسی مـفاهیم و کلیات ۵
۱٫۱٫ تـعریف‌ شـهروند ۵
۱٫۲٫ واژه «شهروند» در ایران ۵
۱٫۳٫ مفهوم شهروندی در قانون اسـاسی ایران ۶
۱٫۴٫ تحلیل مفهوم«حق» ۷
۱٫۵٫ حقوق شهروندی و قانون اساسی‌ ۷
الف) حقوق سیاسی- اجتماعی شهروندان‌ ۸
ب) حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی ۹
ج) حقوق قضایی ۹
د) حـقوق فـرهنگی ۱۰
فـصل دوم: مفهوم حقوق شهروندی و رابطه آن با حـقوق بشر ۱۰
۱٫۲٫ حـق اعمال اراده‌ و اختیار‌ در پذیرش حکومت و تعیین سرنوشت ۱۲
۳٫۲٫ حق امنیت ۱۴
۴٫۲٫ حق اشتغال و کسب ۱۵
۵٫۲٫ حـق بـرخورداری از تـأمین اجـتماعی و بیمه ۱۶
۶٫۲٫ حق برخورداری از آموزش‌ رایگان ۱۶
۷٫۲٫ حق‌ برخورداری‌ از‌ مسکن و سر پناه ۱۷
۸٫۲٫ حق داد خواهی عادلانه ۱۷
۹٫۲٫ حق انتخاب وکیل‌ ۱۸
۱۰٫۲٫ حق‌ آزادی ۱۹
۱۱٫۲٫ حق بی‏گناهی ۱۹
۱۲٫۲٫ احـترام، آبرو و حیثیت شهروندان ۲۰
۱۳٫۲٫ حق تابعیّت ایران‌ ۲۰
۱۴٫۲٫ حـق مـالکیت ۲۱
۱۵٫۲٫ حق شکایت از دولت ۲۱
۱۶٫۲٫ آزادیهای مشروع و سیاست انقباضی جرم وانحراف ۲۳
فصل‌ سوم‌: سیاست جنایی و هدف گذاری قانونی ۲۴
الف) اصل قانونی بدون‌ جرم‌ و مـنع‌ بـازداشت خود سرانه ۲۶
ب) اصل‌ قانونی و شخصی بودن مجازات ۲۷
ج) رعایت کرامت انسانی متّهم‌ ۲۷
د) منع شکنجه ۲۸
هـ) حق داشتن وکیل ۲۸
و) رعایت حریم خصوصی‌ متّهم‌ ۲۹
ز) مصونیّت اموال شخصی ۲۹
نـتیجه گـیری ۲۹
فهرست منابع ۳۱

13000 تومان 10000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها