حضانت و نفقه

۳۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 149 دسته: قیمت: 16000 تومان 14000 تومان

چکیده:
موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می‌باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است. نگارنده در این نوشتار ضمن پاسخگویی به برخی از چالشهای موجود در امر حضانت عمدتا به کاستی‌ها و نارسایی‌های قواعد و مقررات مربوط به آن با تکیه بر فقه و قانون مدنی پرداخته است.
یـکی از رویـکردهای مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران،اصلاح موادی از قانون مدنی‌ به جهت تعمیم و گسترش حـمایت‌های قانونیاز زنان بوده است.ماده ۱۱۱۰ ق.م به همراه‌ مواد ۱۱۰۷ و ۱۱۳۳ ق.م تحتعنوان‌«قانون‌ اصلاح موادی از قـانون مدنی»در نهم آبان ۸۱ اصـلاح گـردید.ماده ۱۱۱۰ سابق تصریح نموده بود:«زن در عده وفات نفقه ندارد».در اصلاحاخیر،ماده به این صورت تغییر یافت‌:«در ایام عده وفات،مخارج زندگیزوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنـان است(درصورت عدم پرداخت)تامین می‌گردد این مقاله به بررسی نفقه و حضانت می پردازد
فهرست مطالب
چکیده: ۱
مبحث اول: بررسی فقهی- حقوقی حضانت ۱
مقدمه ۱
مفهوم لغوی حضانت ۲
مفهوم فقهی حضانت ۲
مفهوم حقوقی حضانت ۳
ماهیت حقوقی حضانت ۴
ماهیت فقهی حضانت ۵
اشخاص صالح جهت حضانت ۶
اولویت پدر و مادر در حضانت ۱۱
موانع حضانت ۱۳
خلاصه ۱۵
مبحث دوم: تعریف نفقه ۱۷
نفقه همسر ۱۷
نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر ۲۰
نفقه خویشان ۲۲
احکام نفقه ۲۵
مانعیت نشوز از استحقاق نفقه: ۲۹
شرایط پرداخت نفقه: ۳۰
ضمانت اجرای نفقه: ۳۰
انواع نفقه : ۳۱
نوع دوم : ۳۱
نوع سوم : ۳۲
نفقه در قانون مدنی ۳۲
نتیجه ۳۴
منابع ۳۶

16000 تومان 14000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها