جایگاه عرف و عادت در نظام جزائی ایران

۱۹ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1184 دسته: قیمت: 45000 تومان حجم فایل: 300kb

چکیده
اندیشمندان حقوق کیفری در میان مناعب حقوق کیفرذی عرف و عادت را به عنوان منبع فرعی بیان کرده و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را مانع استناد به عرف دادن جایگاه مناسب به آن داسته اند حالیکه با کمی دقت در متون قانون مسبم می گردد که عرف و عادت ریشه اکثر قوانین کیفری بوده و یا در مرحله تفسیر مواد قانونی موثر بوده تا جائیکه به جرات می توان گفت عرف از منابع اصلی حقوق کیفری است البته نمی توان منکر این واقعیت شد که جایگاه اصلی قانونی بودن جرایم از بدیهات علم حقوق است و به عنوان یکی از عمده ترین منابع حقوق یا به عبارت بهتر عمده ترین منبع در عصر حاضر تلقی شده لکن معتقدیم که عرف در نقش مکمل آن ارزش علمی خود را حفظ کرده است چه در نگاه موشکافانه به مسائل کیفری علی الخصوص مصادیق حقوق جزای اختصاصی در تحلیل و تفسیر موضوع و بافتن مصادیق هیچ چیز غیر از عرف توانایی یاری رساندن جهت تشخیذ اذهان نسبت به آن موضوع را ندارد و این خود دلیل تقین جهت اثبات این موضوع است .

چکیده ۶
مقدمه ۷
الف) بیان مساله و ضرورت مطلب ۷
ب) سوالهای تحقیق ۸
ج) فرضیه ها ۸
د) روش تحقیق ۹
ه) اهداف مطالعاتی ۹
و ) مواع تحقیق ۹
ر) پیشنیه ۱۰
فصل اول (ماهیت و اعتبار عرف و عادت) ۱۱
مبحث اول (کلیات) ۱۱
گفتار اول (مفهوم عرف) ۱۱
بند اول – مفهوم لغوی عرف ۱۱
بند دوم – مفهوم اصطلاحی عرف ۱۲
گفتار دوم (مفهوم لغوی و اصطلاحی عادت) ۱۵
گفتار سوم (رابطه عرف و عادت) ۱۸
گفتار چهارم (مقایسه عرف و عادت با مد) ۲۱
مبحث دوم ( اقسام عرف) ۲۲
مبحث سوم (منابع حقوق اسلام) ۲۲
گفتار اول : منابع استنباط احکام شرعی از دیدگاه مذهبی اسلامی ۲۴
گفتار دوم : بحث در انحصار ادله در چهار مورد ۲۷
مبحث چهارم : اعتبار عرف و ادله آن ۲۹
گفتار اول : اعتبار عرف در میان امامیه و اهل سنت ۲۹
گفتار دوم : ادله قائلان به حجیت عرف و نقد دلایل آنها ۳۱
فصل دوم ( رابطه عرف با برخی از عناوین) ۳۵
مبحث اول : اهداف و مقاصد شارع در قانون گذاری ۳۵
مبحث دوم : تعریف مقاصد و اقسام آن ۳۷
مبحث سوم : مصلحت و مباحث مربوط به آن ۳۸
گفتار اول : نمونه هایی از مصالح مرسه ۳۹
گفتار دوم : جایگاه مصلحت در فقه امامیه ۴۰
گفتار سوم : نتیجه ۴۰
مبحث چهار : عرف و رابطه آن با سیره ۴۲
گفتار اول : سیره ۴۲
گفتار دوم : عرف و رابطه آن با بناء عقلا ۴۳
گفتار سوم : اقسام بناء عقلا ۴۵
فصل سوم (مباحث اختصاصی عرف در نظام حقوق جزای ایران) ۴۶
مبحث اول : منابع حقوق ۴۶
گفتار اول : قانون ۴۶
گفتار دوم : عرف ۴۷
گفتار سوم : رویه ۴۷
مبحث دوم : نقش عرف به عنوان منبع ۴۹
گفتار اول : منشاء عرف ۴۹
گفتار دوم : ارکان و عناصر عرف ۵۱
الف) رکن مادی ۵۱
ب) رکن معنوی ۵۲
مبحث سوم : تعارض عرف و قانون ۵۳
گفتار اول : تعارض عرف با قوانین امری ، نظم عمومی و اخلاق حسنه ۵۴
گفتار دوم : تعرض عرف با قانون تکمیلی ۵۵
گفتار سوم : تعارض عرف با قوانین متروک ۵۶
گفتار چهارم : محاسن عرف ۵۸
گفتار پنجم : معایب عرف ۵۹

فصل چهارم ۶۱
مبحث اول : حاکمیت عرف در حقوق خصوصی ۶۱
مبحث دوم : حاکمیت عرف در حقوق جزاء ۶۴
مبحث سوم : نقش عرف در تشخیص مسائل کیفری ۶۶
فصل پنجم : نتیجه گیری ۶۹
استنتاج و یافته های تحقیق ۶۹

منابع و ماخذ ۷۱

45000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها