جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی کشور و قانون اساسی و نحوه رسیدگی

۲۷ خرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 49 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان

چکیده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو کارکرد عمده برای دیوان عدالت‌ اداری تعیین نموده است،نظارت بر مصوبات و تصمیمات دولت که شامل نظارت‌ قانونی عادی،نظارت شرعی(از طریق دیوان عدالت اداری بوسیله فقهای شورای‌ نگهبان)و نظارت قانونی اساسی می‌شود.تأمین عدالت اداری کارکرد دیگر دیوان‌ عدالت اداری است که با شناسایی اصل دوگانگی قضایی و ساختار ویژه عدالت‌ اداری،سازمان آن شکل می‌گیرد.کارکرد عدالت اداری در رابطه فرد با مأمورین‌ دولت که از افعال زیانبار آنان متضرر شده است عبارتند از طرح دعوی سؤ استفاده‌ از قدرت و دعوی مسئولیت
فهرست مطالب
چکیده ۵
مـقدمه ۶
پیشینه تاریخی ۷
بخش اول:نظارت بر مصوبات دولت ۹
گفتار اول:نظارت قـانون عـادی بـر‌ مصوبات‌ دولت ۱۱
گفتار دوم:نظارت شـرعی بـر مصوبات دولت ۱۲
گفتار سوم:نظارت قانونی‌ اساسی‌ بر‌ مصوبات دولت ۱۴
بخش دوم:تأمین عدالت اداری ۲۰
گفتار اول:اصل دوگانگی‌ قضایی‌ ۲۰
گفتار دوم:عدالت اداری ۲۴
گفتار سوم:عدالت اداری‌عدالت ۲۵
الف:طرح دعوی علیه سؤ استفاده از قدرت ۲۵
ب:طرح دعوی مـسئولیت ۲۷
بخش سوم: تشریفات رسیدگی در دیوان عدالت اداری چگونه است ۲۸
گفتار اول: شاکیان و متشاکیان در دیوان عدالت اداری ۲۹
گفتار دوم:حداکثر زمان برای اعتراض به رای کمیسیون ها سه ماه است ۲۹
گفتار سوم: نحوه شروع به رسیدگی ۳۰
گفتار چهارم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۳۰
گفتار پنجم: آیا دیوان عدالت اداری فقط در تهران است ۳۱
گفتار ششم:قانون دیوان به نفع شما ۳۱
گفتار هفتم: وقت خود را تلف نکنید ۳۲
گفتار هشتم: حتما حضور پیدا کنید ۳۳
گفتار نهم: نحوه اطلاع‌رسانی درباره رای ۳۳
گفتار دهم: مهلت تجدید نظر خواهی به رای دیوان عدالت اداری چقدر است ۳۴
منابع ۳۵

20000 تومان 15000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها