ضمان تجاری با ضمان مدنی

۱۹ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1901 دسته: قیمت: 45000 تومان حجم فایل: 300 kb

فصل اول
مقدمه
– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۱)معنای لغوی ضمان
۲)عقد ضمان از نظر فقها:
۳)عقد ضمان از نظر حقوق ایران:
۴)ضمان از نظر حقوق بین الملل:
۱-۴- معنای ضمان بین المللی:
۵) اقسام ضمان
۱-۵- ضمان به معنای عام
۲-۵- ضمان به معنای خاص (ضمان عقدی)
۳-۵-ضمان قهری:
۴-۵- ضمان معلق و منجز:۵-۵ ضمان معاوضی:
۶-۵ ضمان عهده:
۷-۵ ضمان عین:
۸-۵ ضمان ما لم یجب:
۹-۵ ضمان تعاقب ایادى:
۱۰-۵ ضمان العدوان:
۱۱-۵ضمان جریره:
۱۲-۵ ضمان صنجه:
۱۳-۵ ضمان ردائت جنس:
۱۴-۵ ضمان از میت:
۱۵-۵ ضمان ثمن:
۱۶-۵ ضمان دور:
۱۷-۵ ضمان حال:
۱-۱۷-۵ ضمان حال از دین حال:
۲-۱۷-۵ ضمان حال از دین مؤجل:
۱۸-۵ ضمان مؤجل:
۱-۱۸-۵ ضمان مؤجل از دین مؤجل:
۲-۱۸-۵ ضمان مؤجل از دین حال:
۱۹-۵ ضمان موقت:
۲۰-۵ ضمان مطلق:
۲۱-۵ ضمان درک حادث:
۲۲-۵ ضمان چند نفر از یک نفر:
۱-۲۲-۵- اگر به نحو تضامن باشد:
۲-۲۲-۵- اگر به نحو تسهیم باشد:
۳-۲۲-۵- اگر هم به تسهیم و هم تضامن باشد
۲۳-۵ ضمان دو ضامن از یکدیگر:
۲۴-۵ ضمان با وثیقه ی عینی:
۲۵-۵ ضمان تبرع- غیر تبرع:
۶) مفهوم حقوق مدنی وحقوق تجارت
۱-۶-مفهوم حقوق مدنی:
۲-۶-مفهوم حقوق تجارت:
۷)مفهوم ضمان مدنی:
۸)مفهوم ضمان تجاری:
فصل دوم
بررسی مبانی فقهی و حقوقی ضمان مدنی
۱)نظریه ی نقل ذمه به ذمه:
دلیلی فقهی- نقلی:
دلیل فقهی عقلی:
دلیل حقوقی:
۱-۵- دلیل نقضی:
۲-۵- دلیل حلّی:
۲)نظریه ی ضم ذمه به ذمه یا تضامن:
ادله پیروان تضامن:
۳-۲-دلیل عقلی طرفداران تضامن:
فصل سوم :
بررسی مبانی فقهی و حقوق ضمان در حقوق تجارت
۱)مفهوم کلی ضمانت در ماده ی ۴۰۲ تا ۴۱۱ قانون تجارت:
۱-۱ تحلیل ماده ی ۴۰۲ قانون تجارت: (ضمان ضّم ذمّه ساده):
۲-۱ تحلیل ماده ی ۴۰۳ قانون تجارت (ضمان تضامنی):
۳-۱ تحلیل ماده ۴۰۴ قانون تجارت:
۴-۱ تحلیل ماده ی ۴۰۵ قانون تجارت: (عدم الزام ضامن به تأدیه دین یا حال شدن قروض مؤجل تاجر ورشکسته)
۵-۱ تحلیل ماده ی ۴۰۷ قانون تجارت (تبصی بودن اخطار قبلی به ضامن):
۶-۱ تحلیل ماده ی ۴۰۸ قانون تجارت:
۱-۶-۱وفا به عهد
۲-۶-۱-اقاله
۳-۶-۱-ابراء :
۴-۶-۱-تبدیل تعهد
۵-۶-۱-تهاتر
۶-۶-۱-مالکیت مافی الذمه
۷-۶-۱-فسخ:
۱-۷ بطلان
۲-۷ مرورزمان
۷-۱) تحلیل ماده ی ۴۰۹ قانون تجارت (الزام مضمون له به وسیله ضامن نسبت به دریافت طلب یا انصراف از ضمان)
۸-۱ تحلیل ماده ۴۱۰ قانون تجارت (استنکاف مضمون له از دریافت طلب):
۹-۱ تحلیل ماده ۴۱۱ قانون تجارت (الزام مضمون له به تسلیم مدارک و وثیقه دین به ضامن)
۲)ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت در باب ضمان
شباهتها و تفات های ضمان مدنی و ضمان تجاری
۱)تشابه های ضمان مدنی و ضمان تجاری:
۲-۱) وثیقه بودن عقد ضمان
۳-۱) رضائی بودن عقد ضمان
۴-۱) ضمان عقد مسامحه است
۵-۱) لزوم عقد ضمان نسبت به ضامن
۶-۱)
۷-۱) یکی دیگر از شباهت های ضمان مدنی و ضمان تجاری در اثر رابطه بین ضامن و مضمون عنه:
۳-۷) ایراد بدهکار اصلی در برابر رجوع ضامن
۴-۷-۱- تأدیه دین از سوی ضامن
۴-۷-۱) رجوع ضامن به بخشی از دین
۸-۱) در ضامنین متعدد
۲-۲) تفاوت ضمان مدنی و ضمان تجاری در اثر بین ضامن و مضمون عنه
۳-۲) تفاوت ضمان مدنی و ضمان تجاری در اثر تعدد ضامنین
منابع

45000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها