تعارض قوانین در روابط خانوادگی

۱۳ اسفند , ۱۳۹۶ بازدید: 202 دسته: قیمت: 13000 تومان 10000 تومان

چکیده
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺎرض ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﻨﺎ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮد را اﺻﻞ «دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺷﺨﺺ» ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻗﻮاﻋﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺒﻮع ﭘﺪر ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺒﻮع ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﻪ «ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه» ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺎﺋﻞ اﻧﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در دو ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ: رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و رواﺑﻂ اوﻻد و واﻟﺪﯾﻦ.
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۳
۱٫ مفاهیم ۴
مفهوم تعارض قوانین و قاعده‌ حل‌ تعارض‌ ۴
احـوال شخصیه و قانون حاکم بر آن ۶
مـفهوم‌ روابـط‌ خانوادگی و مصادیق آن ۸
۲-روابط خانوادگی و قانون حاکم بر آنها ۹
نـکاح ۹
شرایط شکلی و ماهوی نکاح ۱۰
آثار نکاح ۱۱
روابط‌ مالی‌ زوجین ۱۳
الف) مهریه‌ ۱۳
ب) نفقه ۱۳
ج) جهیزیه ۱۵
روابط غیر مالی زوجین ۱۵
انحلال‌ نکاح ۱۷
فسخ‌ نکاح ۱۷
طلاق ۱۸
عده ۱۹
۳-روابط‌ اولاد‌ و والدین ۲۰
حضانت ۲۰
انفاق ۲۲
ولایت ۲۳
قیمومت‌ ۲۴
فرزند‌خواندگی ۲۴
ارث ۲۶
نتیجه‌گیری ۲۷
فهرست منابع ۲۹

13000 تومان 10000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها