تعارض قسامه با اصل برائت در حقوق ایران کار تحقیقی حقوق

23 ژوئن , 2020 بازدید: 124 دسته: قیمت: 20000 تومان 16000 تومان

‌‌‌چـکیده‌
در تأمل فقهی، روایی درباره مبانی و مستندات قسامه، با قرائتی دیگر از آن‌ مواجه‌ مـی‌شویم‌، کـه از یـک سو درصد تشدید مبانی قسامه و حتی متمایل به تأسیسی بودن آن است‌ که بر تأکید اجـماع فقیهان بر دلیلیت قسامه، به عنوان یکی از ادله‌ مثبت دعوی قتل و قطع‌ عـضو‌ و جرح، اشاره دارد؛ از سوی دیـگر در ایـن قرائت، قسامه که ظاهراً خلاف اصول و قواعد مسلم فقهی-حقوقی، در باب دعاوی است، ولی طی فرایندی منطقی و اصولی بدون نیاز به تأویلات‌ اخلاقی، روایی و چالشهای فقهی – حقوقی به یک قاعده فقهی و اصـل عملی نظر دارد؛ قاعده فقهی «البینه علی المدعی» و اصل برائت که به مثابه اصل شرعی و اصل عقلی حافظ کرامت و حقوق و آزادیهای‌ فردی‌ است.

فهرست مطالب
‌‌‌چـکیده‌ ۲
مقدمه: ۲
تعریف قسامه‌: ۴
خلاف قاعده بودن قسامه ۵
قسامه از احکام امضایی است یـا تأسیسی؟ ۷
اختلاف نظر فقهای عامه و اجماع فقهای خاصه‌ ۱۰
بـررسی نـظرات عـامه ۱۲
گـستره و کاربرد قسامه ۲۰
دسـته بـندی روایات نسبت‌ بـه‌ کـاربرد‌ قسامه ۲۰
حل تعارض روایات ۲۳
تعارض قسامه با اصل برائت: ۲۶
نـتیجه: ۲۸
کتابنامه : ۲۹

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها