تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران)

۱۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 172 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان

چکیده
نهاد ثبت که تضمین‌کننده امنیت اقتصادی،حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه‌ جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام‌های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه‌ای‌ باتوجه‌به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می‌پردازد.نظام ثبتی ایران باوجود آن‌که‌ نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ‌ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می‌باشد تا بتواند علاوه‌بر تأمین منافع‌ مالکین،باب سوءاستفاده‌های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است،پایان دهد.دراین‌ مقاله سعی شده است تا با بررسی نظام‌های ثبتی در دنیا و تعیین نوع نظام ثبتی ایران جهت‌ حل معضلات موجود و اصلاح قوانین،پیشنهادهایی مؤثر ارائه گردد.
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۳
گفتار اول:اقسام‌ نـظام‌های‌ ثـبتی‌ دنیا ۴
بند اول:نظام‌های ثبتی ایستا و پویا‌ ۵
۱-نظام ایستای‌ ثبت‌ زمین ۵
۱-۱ مفهوم نظام ایستا ۵
۲-۱ عـلل‌ عـدم موفقیت نظام ایستا ۶
۱- نظام پویای ثبت زمین ۷
۱-۱-مـفهوم نظام پویا ۷
۲-۱وظایف نظام پویا الف‌-جمع‌آوری‌ حقایق و اطلاعات اولیه ۸
ب:بـه‌روزرسانی اطلاعات ۱۰
بند دوم:نظام‌های‌ ثبت‌ شخصی‌ و عینی ۱۱
۱-نـظام ثـبت‌ شخصی ۱۲
۱-۱ مفهوم نظام ثبت شخصی ۱۲
۲-۱عیوب نظام ثبت شخصی ۱۳
الف-ضعف در تـرتیب و سـهولت‌ دسترسی به اطلاعات ۱۳
ب-ضعف در قدرت اثـبات و دلیـلیت ۱۴
۲-نظام ثبت عینی ۱۴
۱-۲-مفهوم نظام‌ عینی‌ ۱۴
۲-۲ لوازم و ابزارهای نظام عینی ۱۶
الف-قانون‌گذاری مناسب ۱۶
ب-کاداستر ۱۷
ج-تحدید حدود و داوری ۱۸
۳-۲مزایا و معایب نظام عینی ۱۹
گفتار دوم:نظام ثبت املاک در ‌‌ایـران‌ ۲۰
بند‌ اول:نوع نظام ثبت امـلاک در ایـران ۲۱
بند دوم:ایرادات نظام ثبتی ایران و لزوم اصلاح آن ۲۳
نتیجه ۲۶
منابع و مآخذ ۲۸

15000 تومان 12000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها