بررسی مذاکرات پیش قراردادی

۱۹ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1088 دسته: قیمت: 45000 تومان حجم فایل: 300kb

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول- مفهوم و ماهیت مذاکرات پیش قراردادی
۱-۱ – مفهوم مذاکرات پیش از قرارداد……………………………………………………………………………………………۵
۱-۲ – تفاوت مذاکرات پیش قراردادی از مفاهیم مشابه آن…………………………………………………………………….۶
۱-۳- ماهیت مذاکرات پیش حقوقی……………………………………………………………………………………………..۳۵
۱-۳-۲-۲-۱ اظهاراتی که شرط قراردادی محسوب می شوند………………………………………………………………………….۳۵
۱-۳-۲-۲-۲- اظهارات دارای اثر قانونی که شرط قراردادی محسوب نمی شوند………………………………………………۳۸

فصل دوم- اصول حاکم بر مذاکرات پیش از قرارداد
۲-۱- اصل آزادی قراردادها…………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۲-۲- اصل حسن نیت در مذاکرات …………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۲-۱ مبانی مسئولیت ناشی از سوء نیت در مرحله پیش قراردادی…………………………………………………۵۳
۲-۲-۲- ماهیت الزامی اصل حسن نیت………………………………………………………………………………………..۵۶
۳-۲-۳ -حسن نیت و معامله منصفانه ………………………………………………………………………………………….۵۶
۲-۳ -همکاری و اطلاع رسانی………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۲-۳-۱- وجود رابطه امانی………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۲-۳-۲ -قراردادهای مبتنی بر اعتماد………………………………………………………………………………………………….۶۶
۲-۳-۲-۱ – قراردادهای بیمه…………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۲-۳-۲-۲- توافقات یا حل و فصلهای خانوادگی………………………………………………………………………………….۶۸
۲-۳-۲-۳ – قرارداد فروش زمین………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۲-۳-۲-۴ – ضمانت یا تضمین ………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۲-۳-۲-۵ – قراردادهای صدور سهام یا شراکت………………………………………………………………………………….۶۹
۲-۳-۲-۶- عقود امانی در حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………۷۰
۲-۳-۳ – قراردادهای فنی و تخصصی …………………………………………………………………………………………….۷۳

فصل سوم- مسئولیت ناشی از نقض مذاکرات پیش قراردادی
۳-۱- مفهوم مسوولیت پیش قراردادی………………………………………………………………………………………..۸۲
۳-۲- شرایط ایجاد مسوولیت پیش قراردادی………………………………………………………………………………………۸۶
۳-۲-۱- وجود رابطه پیش قراردادی……………………………………………………………………………………………………۸۶
۳-۲-۲ – ایجاد انتظار رسیدن به قرارداد………………………………………………………………………………………………۸۶
۳-۲-۳-ورودخسارت………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۲-۳-۱- خسارت های ناشی از قطع مذاکرات……………………………………………………………………………………۸۹

۳-۲-۳-۱-۱-هزینه های ناشی از مذاکرات و انجام مقدمات انعقاد قرارداد ………………………………………………..۸۹
۳-۲-۳-۱-۲- از دست دادن موقعیت ناشی از اعتماد به قرارداد آینده……………………………………………………….۹۲
۳-۲-۳-۱-۳- از دست دادن منافع قرارداد مورد مذاکره ………………………………………………………………………..۹۴
۳-۲-۳-۱-۴- از دست دادن فرصت های دیگر ……………………………………………………………………………………۹۵
۳-۲-۴- قابل جبران بودن زیان…………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۳-۲-۴-۱- مسلم بودن ضرر……………………………………………………………………………………………………………..۹۶
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

45000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها