تحلیل ماهیت قرارداد لیسانس در حقوق ایران

۲۹ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 28 دسته: قیمت: 12000 تومان 9000 تومان

چکیده
قرارداد لیسانس یکی از قراردادهای انتقال فناوری در حوزه تجارت بین الملل است و بنابراین لازم است بعد فقهی و حقوقی آن بیان شود. قرارداد لیسانس در قالب های مختلف عقود معین قابلیت طرح دارد، ولی این قرارداد در قانون ایران تحت ماده ۱۰ قانون مدنی قرار می گیرد. بنابراین برای فهمیدن آثار آن باید ابتدا از قرارداد و قصد مشترک طرفین تعهدات را فهمید و در صورت اختلاف می توان به عرف موجود در این زمینه و بعد به قوانین حقوق مالکیت فکری و بخش نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی مراجعه کرد. قرارداد لیسانس براساس فقه امامیه جزء عقود معین نیست و مشروعیت آن را باید از طریق عمومات وفای به عقود و آیات دیگر اثبات کرد.
فهرست مطالب

چکیده ۲
مقدمه ۳
۱٫ ماهیت حقوقی قرارداد لیسانس ۴
۱-۱٫ تحلیل براساس عقود معین ۴
۱-۱-۱٫ قرارداد لیسانس و بیع و معاوضه ۴
۱-۱-۲٫ قرارداد لیسانس و حق انتفاع ۷
۱-۱-۳٫ قرارداد لیسانس و عقد صلح ۱۱
۱-۱-۴٫ قرارداد لیسانس و عقد اجاره ۱۳
۱-۲٫ تحلیل براساس ماده ۱۰ قانون مدنی ۱۴
۲٫ مبانی فقهی قرارداد لیسانس ۱۶
۲-۱٫ آیه وفای به عقود ۱۶
۲-۲٫ آیه تجاره عن تراض ۱۸
نتیجه ۲۱
منابع ۲۲

12000 تومان 9000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها