تحلیل جرم سردستگی فعالیتهای مجرمانه در نظام حقوقی ایران

7 می , 2020 بازدید: 159 دسته: قیمت: 29000 تومان 27000 تومان

فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۴
سردستگی ۷
رکن قانونی ۸
معنای تشکیل ۹
معنای سازماندهی ۱۱
معنای اداره کردن ۱۲
مفهوم گروه ۱۵
شرکت در جرم سردستگی ۱۶
نظریه شخصی و با ذهنی ۱۹
نظریه ی تلفیقی ۲۰
شرکت در تشکیل ۲۰
شرکت در طراحی یک گروه ۲۲
شرکت در سازمان دهی یک گروه: ۲۳
شرکت در اداره ی یک گروه ۲۴
شرکت در جرم و سردستگی ۲۵
شروع به جرم سردستگی ۲۶
شروع به تشکیل ۲۷
شروع به طراحی یک گروه مجرمانه ۲۸
شروع به اداره ی یک گروه مجرمانه ۲۹
مجازات شروع به جرم سردستگی ۲۹
سردستگی و فاعل معنوی جرم ۳۲
معاونت در جرم سردستگی ۳۳
مجازات معاونت در جرم سردسگی گروه مجرمانه ۳۴
شباهت جرم معاونت و سردستگی یک گروه ۳۷
تفاوت معاونت در جرم وسردستگی ۳۷
ضابطه و ملاک معاونت در جرم ۳۸
خصوصیات مرتکب جرم سردستگی و اوضاع و احوال حاکم بر آن ۳۹
مجازات سردسته ی یک گروه مجرمانه سازمان نیافته ۴۳
انصراف از سردستگی یک گروه مجرمانه ۵۰
نتیجه ۵۳
منابع ۵۶

چکیده
سردستگی عبارت است از تشکیل، طراحی، سازماندهی با ادارای یک گروه مجرمانه. با مرور قوانین سایت می توان گفت که سردسنگی یک گروه مجرمانه همواره با مجازات شدید رو به رو بوده است. برخی سردنگی را نوعی معاونت در جرم دانسته اند ولی بایستی گفت که این عنوان جزایی یک جرم خاص محسوب می شود و با معاونت در جرم تفاوت دارد مجازات سردسته اصولا تعزیری می باشد. در ماده ی ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی برای سردسته مجازات محارب یا مفسد فی الأرض پیش بینی شده است ولی در صورتی می توان سردسته را محارب با مقسد فی الأرض تلفی کرد که شرایط اختصاصی این جرایم وجود داشته باشد همچنین ماده ۱۳۰ قانون مذکور جرم سازمان یافته را تعریف نکرده است در این مورد هم باید بیان کرد که «جرم سازمان یافته، چرمی است که از طرف یک گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد، جرم سازمان یافته و گروه مجرمانه از یک دیگر تفکیک ناپذیر اند، بنابراین یک گروه مجرمانه است که به جرم ماهیت خاصی داده است و تعریف گروه مجرمانه به منزلهی تعریف جرم سازمان یافته است. با توجه به خطراتی که ان چرم سازمان یافته به وجود می آید؛ در حوزهی حقوق بین الملل هم کشورها برای مبارزه با این تورع جرایم تلاش می کنند در این مورد می توان کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (مصوب سال ۲۰۰۰) را مثال زد که برای پیش گیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته تصویب شده است.

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها