تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی درداوری

13 سپتامبر , 2020 بازدید: 151 دسته: قیمت: 17000 تومان 14000 تومان

چکیده
دادرسی درمحاکم براساس تشریفات بنیان نهاده می شوند به عبارتی دادرسی غالبا تشریفاتی است مگر درمواردی که قانونگذار تصریح کند با رعایت این تشریفات است که عدالت رعایت می شود ودادرسی عادلانه راموجب می گردد. تشریفات دادرسی رامی توان ازمتن قانون آئین دادرسی مدنی استخراج کرد به طوری که یکی ازپیکره های قانون آئین دادرسی همین تشریفات هستند رعایت تشریفات اجتناب ناپذیر والزامی است. اما ازطرف دیگراصول دادرسی ازتشریفات دادرسی جدا هستند اصول دادرسی ازاصول حقوقی اند که واجد ویژگی های کلی ودائمی وانتزاعی وارزشی هستند اصول دادرسی وتشریفات دارای مصادیق زیادی هستند ولی دراین مجموعه صرفاً به اصول وتشریفاتی پرداخته شده که مربوط به جلسات دادرسی هستند. اصول دادرسی راهبردی هستند، اصول دادرسی درمتن قانون به طور صریح نیامده اند ولی جهت داشتن اوصاف و ویژگی های کلی، دائمی و غیره و از تشریفات دادرسی قابل تمایزند که با این روش می‌توان اصول وتشریفات رامتمایز کرد.با توجه به مفاد قوانین و نظریه های مشورتی اداره حقوقی ونظر حقوقدانان می توان اصول دادرسی را به عنوان بنیان های دادرسی، مفاهیم کلی، الزامی و ثابت معرفی نمود که مقررات آمره محسوب می شوند. سایر مقررات که ناظر به شکل ونحوه بکار بردن وسایل طرح دعوا ودفاع ازآن می باشد جزء مقررات تشریفاتی است مصادیقی ازاصول دادرسی که مربوط به جلسات دادرسی هستند که دراین مجموعه مورد بحث قرارگرفته اند عبارتست ازاصل تناظر، اصل بی طرفی، اصل مربوط به رعایت صلاحیت در رسیدگی ومصادیق تشریفات دادرسی که مربوط به جلسات دادرسی هستند عبارتند از تشریفات مربوط به تقدیم دادخواست، تشکیل جلسه دادرسی، ابلاغ، پایان دادن به جلسه دادرسی، تجدید جلسه دادرسی و تشریفات مربوط به دعاوی طاری.درمورد ضمانت اجرای رعایت اصول دادرسی باید گفت که بعضا عدم رعایت آنها موجبات نقص رای رافراهم می نماید البته آن هم زمانی که عدم رعایت اصول به درجه ای ازاهمیت باشد که رای را ازاعتبار بیندازد.
بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و صدور حکم تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، لیکن باید مقررات داوری را رعایت کنند. این ماده موجب اختلاف نظر زیادی بین حقوقدانان شده است تا جایی که عده‌ای از حقوقدانان معتقدند از آنجا که داوری نوعی قضاوت خصوصی است و تابع مقررات آیین دادرسی نیست، داور می‌تواند راسا یا به درخواست طرفین در جریان داوری، علاوه بر تشریفات قانونی، اصــول مـسلم دادرسی را نیز زیر پا گذارد و به آن توجه نکند. در تقابل با این عقیــده، عده‌ای دیگر از حقوقدانان بیان می‌کنند از آنجا که اصول دادرسی دائمی، کلی، ارزشی و انتزاعی است، رعایت آن بر داوران و قضات دادگاه‌های دولتی الزامی است. به این دلیل داور حق ندارد به بهانه خصوصی‌بودن داوری از پایبندی و التزام به این اصول خودداری کند. در این مقاله سعی شده است به این مسئله پاسخ داده شود.
کلمات کلیدی
داوری, دادگاه, تشریفات دادرسی, اصول دادرسی
فهرست مطالب
چکیده ۵
مقدمه ۶
اصول دادرسی‌ ۱۰
مفهوم‌ لغوی‌ و اصطلاحی اصول ۱۰
مبنا و مـنشأ اصـول ۱۴
تشریفات دادرسی ۱۴
مفهوم لغوی تشریفات ۱۴
تشریفات در قوانین موضوعه ۱۵
معیار تشریفات ۱۵
نتیجۀ‌ مباحث ۱۹
نقش داوری در تفکیک اصول دادرسی از تشریفات دادرسی ۲۱
نقش داور در شناخت مـحتوا ۲۳
اصول حاکم بـر داوری ۲۶
ابلاغ به موقع‌ ۲۶
مفهوم‌ اصل‌ ۲۶
ضمانت اجرای ابلاغ نکردن‌ صحیح‌ و به موقع ۲۸
رفتار مـساوی با طرفین ۲۹
مفهوم اصل ۳۰
ماده ٣ قانون داوری ١٩٩۶ انگلیس : ۳۰
ضمانت اجرای رفتار نامساوی با طرفین ۳۳
اصل تناظر ۳۵
مفهوم اصل ۳۵
ضمانت‌ اجرای‌ رعایت نکردن اصل تـناظر ۳۷
نتیجه‌ ۴۲
منابع و مآخذ ۴۳

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها