تابع تقاضای واردات صنعتی ایران

26 دسامبر , 2017 بازدید: 882 دسته: قیمت: 13000 تومان 12000 تومان

چکیده
مطالعه حاضر با هدف برآورد تابع تقاضای واردات نه گروه صنعتی ایران صورت گرفته است. البته یک هدف فرعی تحت عنوان محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی نیز مدنظر بوده است. در اختیار داشتن کشش های قیمتی و درآمدی به ویژه در سطوح بخشی و جزئی تری چون به تفکیک صنایع کشور، از آن جهت دارای اهمیت است که در واقع پیش نیازی برای انجام برخی مطالعات دیگر می باشد. براساس متدلوژی موجود در ادبیات اقتصادی لازم است برای برآورد تابع تقاضای موردنظر، در واقع لازم است از سیستم تقاضا استفاده شود. یکی از سیستم های تقاضای مناسب که در عین سهولت و سادگی برآورد، عموما نتایج مناسبی و و قابل اتکایی را نیز ارایه می نماید.
براساس نتایج حاصله، کشش قیمتی کلی گروه های صنعتی برای تمامی گروه ها علامتی قابل انتظار را دارند. در مورد چهار گروه صنعتی کشش قیمت بیش از واحد است. به عبارت دیگر، در این گروه های صنعتی، با هر واحد افزایش (کاهش) قیمت، تقاضا برای این گروه های صنعتی بیشتر کاهش (افزایش) می یابد. اما در مورد سایر پنج گروه صنعتی، کشش قیمتی کمتر از واحد است. این گروه های صنعتی کم کشش، شامل کالاهای صنعتی ضروری می شوند که با هر واحد افزایش (کاهش) قیمت وارداتی این گروه ها، مقدار تقاضا برای آنها کمتر از واحد کاهش (افزایش) می یابد.
در تمامی گروه های صنعتی، کشش درآمدی مثبت است. البته مقدار کشش درآمدی برای سه گروه بیش از یک بوده و این موضوع به معنی لوکس بودن این گروه هاست. اما مقدار کشش در شش گروه صنعتی دیگر، کمتر از واحد بوده و این گروه های صنعتی جزوکالاهای ضروری محسوب می شوند. البته کشش های درآمدی و قیمتی بر حسب مبادی واردات ایران نیز محاسبه شده اند که در برخی موارد دارای نتایجی متفاوت از روندهای کلی بوده اند.
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
۲- مطالعات انجام شده ۸
۳- تنظیم مدل منتخب ۲۲
۴- آمار و اطلاعات مورداستفاده جهت برآورد ۲۴
۴-۱- منابع داده ها ۲۴
۴-۲- گستره داده های مورداستفاده ۲۵
۴-۳- طبقه بندی داده ها ۲۷
۵- ارایه نتایج برآوردها ۲۹
۵-۱- پارامترهای برآوردی ۲۹
۵-۲-کشش های قیمتی و درآمدی کل ۳۲
۵-۳- کشش های درآمدی و قیمتی به تفکیک اصلی ترین مبادی وارداتی ۳۵
۶- جمع بندی ۳۸
۷- منابع ۴۰

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها