تأملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نامشروع

۲۰ تیر , ۱۳۹۷ بازدید: 43 دسته: قیمت: 10000 تومان 9000 تومان

چکیده
کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی‌ خصوصیات منحصر بفرد از جمله رکن مادی پیچیده،وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم-که معمولا در سطح کلان و جمعی صورت می‌گیرد و مالباختگان فراوان‌ را به دام می‌اندازد-به نحوی بارز از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌گردد و بدین سبب دقت‌ نظری خاص را دربارهء کنکاش درباره جنبه‌های متعدد آن می‌طلبد.بررسی ارکان تشکیل‌دهنده‌ این جرم-مخصوصا رکن مادی-از منظر حقوق کیفری فنی به لحاظ تعدد اجزاء رکن مادی‌ و ابهامات موجود در رکن قانونی(ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری)نسبت به سایر جنبه‌ها از اولویتی خاص برخوردار است.جرم‌انگاری بزهی تحت‌ عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع با دامنه شمولی موسع و مبهم به موجب ماده ۲ قانون‌ مذکور ضرورت بررسی و ارایه تفسیری معقول و منطقی از این ماده را ایجاب‌ می‌نماید.در این پژوهش،نخست برخی از ابهامات و پیچیدگی‌های رکن مادی تشریح و برای‌ رفع آنها پیشنهادهایی مطرح شده است.سپس رکن مادی بزه اخیر الذکر از حیث تعیین دامنه‌ شمولی دقیق و منطقی مورد بررسی قرار گرفته است.
فهرست مطالب
چکیده ۱
درآمد ۱
مبحث اول‌-نگاهی‌ به سـابقه تـقنینی کلاهبرداری ۳
مبحث دوم-طرح و بررسی ابهام‌ها ۴
گفتار اول)عدم تمیز تقلب کیفری از مدنی ۴
گفتار دوم)مفهوم وسیله ۵
گفتار سوم)رابطه سببیت ۹
گفتار چهارم)حیله و تقلب ۱۳
گفتار پنجم)تحصیل و بردن مال ۱۴
مبحث‌ دوم-کـلاهبرداری مشدد ۱۴
مبحث‌ سوم‌-بررسی ماده‌ ۲ قانون‌ تشدید‌ مجازات… ۱۶
گفتار اول)روش جرم‌انگاری ۱۷
گفتار دوم)بررسی ایـراد وارده بر ماده ۱۷
گفتار سوم)ضرورت‌ تفسیر‌ منطقی‌ و معقول ماده ۱۸
نتیجه ۲۰
منابع و مأخذ ۲۱

10000 تومان 9000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها