بررسی مفاد قاعده شروط و ویژگیهای شروط ضمن عقد

۳۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 265 دسته: قیمت: 17000 تومان 15000 تومان

چکیده
این نوشتار به بررسی قاعده فقهی (المومنون عند شروطهم) پرداخته است اهمیت بررسی قاعده مذکور از این جهت است که بیانگر حدود و میزان نفوذ اراده دو طرف عقد در مفاد آن می باشد. در این مقاله سعی بر این است که مفاد قاعده با تکیه بر ادله آن شناخته شود و ویژگی های شرط لازم الوفاء مورد مداقه قرار گیرد.
فهرست مطالب
چکیده ۶
مقدمه ۶
معنای اجمالی قاعده: شروط لازم الوفاء هستند. ۹
مدارک قاعده ۹
مفاد جمله «المومنون عند شروطهم» ۹
واژه های این جمله: ۱۰
اخباری یا انشایی بودن جمله ۱۰
تکلیفی یا وضعی بودن حکم ۱۱
معنای شرط ۱۲
حاصل مطلب درباره معنای قاعده شروط ۱۲
ویژگی های شرط ضمن عقد ۱۳
الف) مقدور باشد: ۱۳
حکم شرط غیر مقدور ۱۳
ب) دارای فایده عقلایی باشد: ۱۴
حکم شرطی که فایده عقلایی ندارد ۱۵
ج) مخالف کتاب و سنت نباشد: ۱۵
حکم شروط مخالف کتاب و سنت: ۱۷
حکم شروطی که مخالفت آن ها با کتاب و سنت مشکوک است: ۱۷
دلیل فقهی بطلان شرط مخالف کتاب و سنت ۱۸
د) معلوم و معین باشد: ۱۸
ه) مخالف مقتضای عقد نباشد: ۱۹
۱- مقتضای ذات عقد: ۱۹
۲- مقتضای اطلاق عقد: ۲۰
مفهوم شرط ضمن عقد ۲۰
الف- شرط ضمن عقد جایز ۲۳
ب- شرط ضمن عقد لازم ۲۳
انواع شرط ضمن عقد ۲۴
شروط صحیح ۲۴
شرط صفت ۲۵
شرط نتیجه ۲۶
شرط فعل ۲۷
شروط باطل ۳۰
شروط باطل و غیر مبطل ۳۰
شرط غیر مقدور ۳۰
شرط بی فایده ۳۱
شرط نا مشروع ۳۲
شروط باطل و مبطل ۳۲
شرط خلاف مقتضای عقد ۳۲
شرط مجهول ۳۵
مفهوم شروط غیرمنصفانه ۳۵
شرط مخالف مقتضای به صورت های زیر ممکن است باشد: ۳۸
حاصل بحث ویژگی های شرط صحیح: ۴۱
منابع: ۴۲

17000 تومان 15000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها