بررسی فقهی قصاص در حقوق ایران

7 آگوست , 2019 بازدید: 466 دسته: قیمت: 19000 تومان

چکیده
در فقه اسلامی برای احقاق حقوق قربانی و متهم در جرائم مربوط به أعضاء و قصاص شرایطی در نظر گرفته شده، در این میان فرمان کتاب و سنت به قصاص، از پشتوانه تاریخی دیرینه ای در میان صاحبان ملل و مذاهب گوناگون برخوردار است. با وجود این شرایط باید دید که امکان تبعیض در قصاص نفس و عضو وجود دارد به این معنا که مجنی علیه و یا ولی، نسیت به جانی، بخشی از قصاص را اجرا و بخشی دیگر را عفو نماید؟ فقیهان در مسأله تبعیض در قصاص عضو (اطراف)، سه دیدگاه دارند: یک- تبعیض در قصاص کلا پذیرفته شده است. دو۔ تبعیض در قصاص، تنها برای مرد قابل پذیرش است. سه- در این باره تفصیل وجود دارد به این صورت که با عفو از انگشت سوم مرد و قصاص سه انگشت دیگر وی مخالف است اما با قصاص نصف صدمه بدون پرداخت مازاد دیه مواقق است، یعنی با انجام تصف قصاص بدون نیاز به مازاد دیه موافق است ولی با انجام قسمتی از قصاص و عفو مایقی مخالف است. به نظر می رسد قول به تفصیل پذیرفتنی تر است. در مسأله تبعیض در قصاص نفس، دو دیدگاه وجود دارد که قول به تبعیض وجیه تر می باشد. این دیدگاه را می توان در قالب اهدای عضو مطرح کرد، که با توجه به نجات جان انسان ها، امکان جواز آن وجود دارد
واژگان کلیدی: قصاص، اولیاء دم، عفو، رضایت جانی، اهداء عضو ، فقه و حقوق
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۳
بیان مسئله ۵
پیشینه ی پژوهش ۶
تاریخچه بحث ۷
قصاص در قرآن کریم ۱۱
تشریع حکم قصاص ۱۲
قصاص در اصطلاح فقه ۱۲
فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام ۱۳
واژه شناسی قصاص ۱۵
ماهیت قصاص ۱۶
بند اول- معنای حق ۱۷
بند دوم- معنای حکم ۱۷
بند سوم- نحوه تشخیص حق از حکم ۱۷
بند چهارم-قصاص حق است یا حکم ۱۸
شرایط قصاص ۱۹
بند اول- انتفاء ابوت ۲۰
عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه عامه ۲۳
بند اول- نقش انگیزه در قصاص پدر به قتل فرزند از نظر فقها ۲۳
بند دوم-دلایل معافیت پدراز قصاص از دیدگاه فقها ۲۴
قتل فرزند توسط مادر ۲۴
بند اول- در میان فقهای شیعه ۲۴
بند دوم- دربین فقهای اهل سنت ۲۵
الف- ادله ممنوعیت قصاص مادر به قتل فرزند در میان فقهی اهل سنت ۲۶
تبعیض در قصاص عضو ۲۸
قصاص بین دو زن ۳۳
تبعیض در قصاص نفس ۳۵
درد پذیرش تبعیض ۳۶
بررسی دیدگاهها ۳۷
بررسی روایات ۴۰
همچنین در پرسشی دیگر در همان مضمون پرسش اولی، فقها چنین پاسخ گفته اند. ۴۶
قصاص در أعضاء ۴۹
نتیجه گیری ۵۱
منابع و مآخذ ۵۴

19000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها