بررسی ساختار دولت در ایران با تاکید بر مولفه های دولت مدرن

7 آگوست , 2019 بازدید: 429 دسته: قیمت: 19000 تومان

چکیده
درک بایسته ساخت و ماهیت دولت مدرن در ایران، مستلزم شناخت شرایط تاریخی و بستر اجتماعی شکل گیری، عناصر عینی و نظری تکوین، تکامل و بررسی نظریه های مربوط به پیدایش دولت مدرن در غرب و بازاندیشی در اصول، مؤلفه ها و کارویژه های این پدیده مهم می باشد. در دنیای امروزی که مفهوم و ماهیت تمامی نهادها، ساختارها، روابط و قواعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی تغییر کرده، دولت مدرن نیز معنایی متفاوت بافته و از این رو دیدگاه های متعددی حول محور آن شکل گرفته است
نمایندگی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین را می توان از جمله مهمترین اصول ساختاری و هنجاری حاکم بر چنین دولتی دانست. توجه به این مسأله نیز واجد اهمیت است که علم حقوق به تنهایی و بدون کنش گری متقابل با سایر فرآیندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نمی تواند گذار به دولت مدرن را عملی سازد
در جامعه ایرانی تکوین دولت مطلقه، واکنشی به ضرورت نوسازی سیاسی و اقتصادی، پس از درک تحولات ناشی از انقلاب مشروطه بود. بدین ترتیب دولت مطلقه در قالب “مطلقه نظامی” توسط رضاخان پهلوی شکل گرفت و سپس در دوران فرزندش محمد رضا، در شکل “مطلقه سلطنتی” تجدید ساخت گردید. در عصر جمهوری اسلامی، علیرغم بروز تحولات بنیادین در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری، آموزشی، نظامی، حقوقی، قضائی و ، برخی از عناصر حاکم بر ساخت قدرت همچنان تحت تأثیر مطلق گرایی در برخی از حوزه ها می باشند که در کنار آن می توان به نقش جدی نهاد مذهب، در ساختار سیاسی حقوقی قدرت نیز اشاره کرد در سیر تحولات سیاسی- تاریخی کشور ایران، به سبب وجود موانع و ابهامات مختلف در حوزه های مختلف، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و … اساسا تکوین دولت مدرن، روند معیوبی را سپری نموده است.
واژگان کلیدی: دولت، ، حوزه خصوصی، حوزه عمومی، نظام سیاسی، دولت شبه مدرن
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
مبحث اول ۳
گفتار اول : رهیافت مدنی، سیاسی، اجتماعی بند اول : ۳
گفتار دوم : رهیافت اقتصادی بند اول : عدم تفکیک میان حوزه خصوصی و عمومی ۷
مبحث دوم : دولت پیش مدرن (از صفویه تا قاجار) ۹
گفتار دوم : اصلاحات به طور کلی فرآیند اصلاحات در این دوره، دارای چند مشخصه اصلی بوده است که در پی می آیند. ۱۳
مبحث سوم : دولت مدرن یکی از تحولات شگرفی که در بعضی از کشورهای آسیایی و آفریقایی رخ داد ؛ ۱۵
گفتار اول : مؤلفه های دولت مشروطه ۱۶
نتیجه گیری ۳۸
منابع ۴۱

19000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها