بررسی رابطه عزت نفس و سخت رویی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه

۳۰ بهمن , ۱۳۹۵ بازدید: 488 دسته: قیمت: 9500 تومان

مقدمه
عزت نفس یکی از عوامل مهم واساسی در رشد شخصیت و شکوفایی انسانهاست و از آنجا که سطح عزت نفس در سلامت روحی و روانی نقش بسزایی دارد روانشناسان بالینی بر اهمیت عزت نفس تأکید دارند (ذولفقاری، ۱۳۷۷ به نقل از مددی زواره،کامکار،گلپرور۱۳۸۶، ص۱۱۲).
عزت نفس یا خود ارزیابی برتمام سطوح زندگی انسان اعم از تفکر، احساس و دانش وی تاثیر می گذارد(کلارک وهمکاران،۱۳۸۰به نقل ازمردانی وشریفی اصفهانی،۱۳۸۹، ص۳۳۰).
سرسختی ویژگی شخصیتی است که ممکن است نحوه مقابله با استرسزاها را در افراد تعدیل کند یعنی آنها را در تحلیل موفقیت آمیز موقعیت استرسزا یاری میکند.کوباسا، مدی وزولا(۱۹۸۳) سرسختی را ترکیبی از باورها ذرباره خویشتن وجهان تعریف می کنند که از سه مولفه تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل شده است.
کوباسا و پوکتی (۱۹۸۳) باور دارندکه ویژگی روانشناختی سرسختی از جمله حس کنجکاوی قابل توجه، گرایش به داشتن تجارب جالب ومعنی دار، ابراز وجود، پر انرژی بودن و اینکه تغییر در زندگی امری طبیعی است، میتواند در سازش فرد با رویدادهای تنیدگی زای زندگی سودمند باشد. بر اساس گفته های بالا باور در مورد خویشتن در دو ویژگی عزت نفس و سخت رویی مشاهده می شود. در این پژوهش سعی می شود رایطه بین این دو ویژگی روانشناختی یعنی عزت نفس و سخت رویی بررسی شود.
۱-۲ بیان مسئله
کوپر اسمیت عزت نفس را یک ارزشیابی فردی می داند که معمولاً با توجه به خویشتن حفظ می‌شود (به نقل از جوادی و کدیور،۱۳۷۳). کوپر اسمیت چهار عامل اسنادی را برای رشد عزت نفس بیان می کند. نخستین آن و مقدم بر تمام عوامل، میزان احترام ، پذیرش و علاقه مندی که یک فرد دریافت می کند. دومین عامل تجارب موفقیت هایمان در زندگی و سومین عامل ارزشها و انتظاراتی است که بر مبنای آن تجارب را مورد تفسیر قرار میدهیم و چهارمین عامل نحوه پاسخ فرد به از دست دادن ارزش می باشد (به نقل از مفتاح، ۱۳۸۱، ص۱۰۰).
۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………۵
۱-۴ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۴-۱ اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۴-۲ اهداف جزئی………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵ فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۵-۱ فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۶ مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۷ تعریف نظری و عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………………………………۹
۱-۷-۱ تعریف نظری عزت نفس………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۷-۲ تعریف نظری سخت رویی………………………………………………………………………………………………۹
۱-۷-۳ تعریف عملیاتی عزت نفس……………………………………………………………………………………………..۹
۱-۷-۴ تعریف عملیاتی سخت رویی……………………………………………………………………………………………۹
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
بخش اول: عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۱ عزت نفس چیست؟…………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۲ عزت نفس و راهکارها……………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۳ اهمیت داشتن عزت نفس………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۴ چگونگی شکل گیری عزت نفس………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۵ تقویت عزت نفس……………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۶ ویژگی افراد با عزت نفس بالا……………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۷ راههای ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان………………………………………………………………………۱۸
۲-۸ نکات قابل توجه جهت تقویت اعتماد به نفس و عزت به نفس نوجوانان……………………………………..۱۸
۲-۹ عزت نفس کاذب……………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۱۰ عزت نفس پسران و دختران نوجوان………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۱۱ چگونه اعتماد به خویشتن را بنا کنیم………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۱۲ اهمیت عزت نفس………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۱۳ شرایط اساسی عزت نفس………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۱۴ دیدگاه اسلام………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۱۵ تأثیر عزت نفس و روحیه بالا در زندگی…………………………………………………………………………….۲۴
۲-۱۶ چگونه اعتماد به خویشتن در زمینه رفتاری پرورش دهیم ؟…………………………………………………….۲۵
۲-۱۷ چگونه اعتماد عاطفی به خویشتن در زمینه عاطفی پرورش دهیم ؟…………………………………………..۲۵
۲-۱۸ چگونه اعتماد معنوی را پرورش دهیم ؟……………………………………………………………………………..۲۵
۲-۱۹ معنی اعتماد به نفس حقیقی کدام است ؟……………………………………………………………………………۲۶
۲-۲۰ مؤلفه‌های اساسی عزت‌نفس…………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۲۱ علل پیدایش خویشتن و عزت‌نفس……………………………………………………………………………………۲۹
۲-۲۲ نظر اریکسون درباره عزت‌نفس………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۲۳ نظر فروید درباره عزت‌نفس…………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۲۴ مفهوم عزت‌نفس……………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۲۵ چرا عزت‌نفس اهمیت دارد و به آن نیازمندیم؟……………………………………………………………………۳۶
۲-۲۶ دیدگاه‌های پیشگامان علوم رفتاری پیرامون عزت‌نفس………………………………………………………….۳۸
۲-۲۷ مفهوم ذات(خود) و تقدیر و عزت …………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۲۸ شکل‌گیری و تحول عزت‌نفس…………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۲۹ روشهای تغییر و افزایش عزت‌نفس……………………………………………………………………………………۴۷
۲-۳۰ عزت‌نفس از دیدگاه قرآن، و احادیث و دانشمندان اسلامی……………………………………………………۵۰
بخش دوم: سخت رویی…………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۳۱ سخت رویی…………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۲-۳۲ ویژگی های افراد سخت رو…………………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۳۳ فواید آموزش سخت رویی …………………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۳۴ ویژگی افراد سخت رو……………………………………………………………………………………………………۵۴
۲-۳۵ سخت رویی و معیارهای آن…………………………………………………………………………………………….۵۵
۲-۳۶ ویژگی های افراد سخت رو…………………………………………………………………………………………….۵۶
۲-۳۷ فواید آموزش سخت رویی …………………………………………………………………………………………….۵۷
۲-۳۸ مفهوم سخت رویی ……………………………………………………………………………………………………….۵۸
۲-۳۹ نقش تعدیل کننده سخت رویی………………………………………………………………………………………..۵۹
بخش سوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۶۰

۳- ۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳ – ۲ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۳-۳ روش تحقیق در این مطالعه………………………………………………………………………………………………..۶۵
۳ – ۴ جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۳-۴-۱ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۴-۲ نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۳ – ۵ روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………۶۶
۳ – ۶ ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۷ تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………..۶۸
۴-۱ توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۴-۲ آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………۷۱

۵ – ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
۵-۲ نتیجه گیری فرضیات………………………………………………………………………………………………………..۷۸
۵-۳ محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۸۲
۵-۴ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
منابع
پرسشنامه سخت رویی
پرسشنامه عزت نفس

9500 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها