بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی

۱۰ بهمن , ۱۳۹۵ بازدید: 831 دسته: , قیمت: 12900 تومان

این تحقیق جهت یافتن پاسخی به این سوال انجام شد که آیا متغیرهای ناشی از شیوههای فرزند پروری دربافت‌های متفاوت خانوادگی، تاثیری معنی‌دار برخودپندار تحصیلی کودکانی که پا به مرحله نوجوانی می گذارند دارد؟ در ضمن میزان این رابطه تا چه حد بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره ابتدایی تاثیرگذار است. سوال دیگر این بود که تجارب خانوادگی، تا چه اندازه با خود پنداره تحصیلی نوجوانان ارتباط دارد؟ و آیا بافت‌های مختلف خانواده، می‌تواند تاثیر معنی‌دار بر خودپنداره و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشند؟ خانواده‌ها نقش به سزایی در موفقیت و شکست تحصیلی فرزندان خود دارند. عموماً این ادعا مطرح بوده که والدین، اولین معلمان و خانواده، اولین آموزشگاه محسوب می‌شوند.
طبق نظر اپستین (۱۹۷۱) والدین از طریق عوامل مختلف بر رشد عقلی و ذهنی فرزندان تاثیر می‌گذارند، یکی از این عوامل شیوه های فرزند پروری ا ست که از سوی والدین اعمال می شود . (اپستین(۱۹۹۰)منظور از سبک‌های تربیتی را در این جا شیوه‌هایی می داند که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می‌گیرند. سبک تربیتی، الگویی از نگرش‌هاست که والدین نسبت به فرزندان خود ابراز می‌کنند. این الگوها در شیوه‌ها و درجاتی که والدین نسبت به ارزش‌ها، رفتارها ومعیارهایی که برای فرزندان خود وضع کرده‌اند، متفاوت می‌باشد (دارلینگ ، ۱۹۹۳ ترجمه جاودان، ۱۳۸۳).بامریند (۱۹۹۲) سبک های فرزند پروری را توصیف کرد ، وی معتقد است هر کس می‌تواند سبک‌های تربیتی را با تعیین میزان حمایت و راهنمایی در تعاملات تربیتیبسنجد و نیز میزان فعالیتو رفتار فرزندان را به نحو شایسته کنترل کند.بامریند معتقد است ضعفهای تربیتی باعث پیامد های منفی همچون خود پنداره پایین ، عملکرد تحصیلی ضعیف، و رفتارهای اجتماعی نامناسب را، سبب می‌شود (خیری ،۱۳۶۹)و خود پنداره در این تحقیق به عنوان یکی از جنبه‌های خودادراکی فرد قلمداد می‌شود که به ادراک فرد، در فاصله بین عمل و نتیجه، اطلاق می‌شود (خیری،۱۳۶۹)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات طرح ۱
مقدمه ۲
۱- ۱ – بیان مساله ۵
۱ – ۲ – اهمیت موضوع ۶
۱-۳ – هدفهای تحقیق ۸
۱ – ۳ – ۱ هدف کلی ۸
۱- ۳ -۲ اهداف فرعی ۸
۱-۴سوالات تحقیق ۹
۱-۴-۱سوال اصلی تخقیق ۹
۱-۴-۲سوالات فرعی تحقیق ۹
۱-۵تعریف مفاهیم ۹
۱-۵-۱شیوه های فرزند پروری ۹
۱-۵-۲خودپنداره تحصیلی ۱۱
۱-۵-۳پیشرفت تحصیلی ۱۱
فصل دوم : مطالعات نظری ۱۲
مقدمه ۱۳
۲- ۱ تعریف خانواده ۱۳
۲ – ۲ نقش والدین در رفتار فرزند ۱۵
۲ – ۳ دلبستگی و پیوند والدینی ۱۶
۲ – ۴ تأثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان ۱۷
۲ – ۵ شیوه های فرزند پروری ۲۰
۲ – ۶ تاریخچه شیوه فرزند پروری ۲۱
۲- ۷ تاریخچه فرزند پروری در ایران ۲۳
۲ – ۸ بنیان نظری روشهای فرزند پروری و تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه ۲۴
۲-۹عوامل تعیین کننده شیوه های فرزندپروری والدین ۴۳
۲-۱۰نقش تفاوت های جنسی در نحوه برخورد والدین ۴۴
۲-۱۱روش فرزندپروری ، دخالت والدین در فعالیتهای مدرسه و پیشرفت تحصیلی نوجوانان ۵۲
۲-۱۲محیط خانه، خود پنداری و پیشرفت تحصیلی: یک هدف مدلسازی متداول ۵۳
۲-۱۳خود پنداره ۵۳
۲-۱۴نقش اسناد در خود پنداره تحصیلی ۵۶
۲-۱۵خودپنداره تحصیلی ۶۰
فصل سوم : روش شناسی تحقیق (متدولوژی) ۷۹
مقدمه ۸۰
۳ – ۱ روش تحقیق ۸۰
۳ – ۲ جامعه آماری ۸۰
۳ – ۳ برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۱
۳ – ۴ روش گرد آوری اطلاعات ۸۱
۳ – ۵ ابزار اندازه گیری ۸۱
۳ – ۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸۵
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۸۶
۴-۱ مقدمه ۸۷
۴-۲ بخش اول: توصیف داده‌ها ۸۸
۴-۴ فرضیه اصلی: بین سبک های فرزند پروری و خودپنداره تحصیلی رابطه وجود دارد. ۹۳
۴-۵ فرضیه اول: بین سبک های فرزند پروری اقتداری و خودپنداره تحصیلی رابطه وجود دارد. ۹۷
۴-۶ فرضیه دوم : بین سبک های فرزند پروری و خود پنداره تحصیلی رابطه وجود دارد. ۹۸
۴-۷ فرضیه سوم : بین سبک های فرزند پروری استبدادی و خودپنداره تحصیلی رابطه وجود دارد. ۱۰۰
۴-۸ فرضیه چهارم (فرضیه اصلی دوم): بین خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. ۱۰۰
۴-۹ فرضیه پنجم (فرضیه اصلی سوم): بین سبک های فرزند پروری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. ۱۰۲
۴-۱۰ فرضیه ششم: آیا بین شیوه های فرزند پروری در تعامل با خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟ ۱۰۵
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۱۰۹
مقدمه ۱۱۰
۵ – ۱ خلاصه پژوهش ۱۱۰
۵ – ۲ بحث و نتیجه گیری ۱۱۲
۵ – ۳ پیشنهادها ۱۱۹
۵ – ۴ محدودیت ها ی تحقیق ۱۲۲
منابع فارسی ۱۲۴

12900 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها