بررسی رابطه تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

۶ مهر , ۱۳۹۵ بازدید: 535 دسته: قیمت: 4400 تومان حجم فایل: 164 کیلوبایت

مقدمه :
پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء این حس موجب دست یافتن به مجهولات زیاری شده است ، و به همین دلیل بشر در قرن حاضر به پیشرفت های چشمگیری در تمامی زمینه های علمی دست یافته است . اصول و قوانین علمی عمدتاً حاصل پژوهش های قرن اخیر دانشمندانی است که روش های علمی را به کار گرفته و پژوهش های ارزنده ای انجام داده اند .
چنانکه اندکی دقیق تر بیندیشیم متوجه می شویم که رمز توسعه و پیشرفت دنیای غرب استفاده از پژوهش و بررسی های هستند و دقیق بوده است.
از سوی دیگر تتبع و پژوهش در عصر امروز بیش از هر زمان دیگر به شاخص اصلی تحرک دیرپای روابط اجتماعی بدل شده است .
پیش از ظهور عصر جدید ، پژوهش مداوم گروه نخبگان عموماً معطوف به مسائل ذهنی خود آنان بود . آن چه در عصر جدید پژوهش و تحقیق را به یک نهاد کارآمد اجتماعی بدل کرده است ، ارتباط یافتن آن با کار و پدیده ی تکنولوژی و صنعت است . اما در عنصری در خدمت کار فراتر می رود به طوری که جامعه ی مدرن امروز را دیگر بر محور نگاه قرن نوزدهمی کار تحلیل نمی کنند و دانش و تبادل اطلاعات شاخص عصر حاضر به شمار می رود .
به این ترتیب ، مطالعه ی وضعیت پژوهش و تحقیق در یک جامعه ، آشنایی با آن روی سکه میزان رشد و تحول نظام اجتماعی خواهد بود و در این راستا دانشگاه را می توان بعنوان سومین نهاد یا مؤسسه ی آموزشی تلقی کرد که از طریق فرایند همزیستی بین تدریس و پژوهش ، بوسیله ی خلق دانش نو به کمک پژوهش های گوناگون علمی قادر خواهند بود نیروی انسانی موجهی به جامعه تحویل بدهد . دانشگاه ها ناگریزند به مراکزی تبدیل شوند که همواره آموزش های مادام العمر ارائه دهند و چاره ای به جز رفع نیازهای آموزشی جامعه ی خویش نخواهند داشت . برای این منظور دانشگاه ها باید برای فراهم سازی هر چه بیشتر منابع و امکانات و ایجاد بیشترین فرصت ها به اجبار بی چون و چرایی متصور شدند در بالاترین سطح آموزش به مثابه وظیفه ای که بر عهده ی سایر کارگزاران گذاشته شده است تا آن جا تلاش کنند که با مقاصد ، هدف ها ، صلاحیت ها و توانایی هایشان همخوانی پیدا کند .

فهرست مطالب

صفحه عنوان ………………………………………………………………………………………………………. الف
بسم الله …………………………………………………………………………………………………………… ب
سخن حکیمانه ……………………………………………………………………………………………………… ج
تقدیم …………………………………………………………………………………………………………………. د
تقدیر و تشکر ………………………………………………………………………………………………………. هـ
چکیده پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. و
فصل اول : کلیات پژوهش ………………………………………………………………….. ۱
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………. ۴
اهیمت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۵
اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. ۷
سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۸
فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. ۹
انواع متغیر ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی ……………………………………………………………………….. ۱۲
خلاصه فصل اول ………………………………………………………………………………………………… ۱۵
فصل دوم : پیشینه ی تحقیق ……………………………………………………………… ۱۷
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
تاریخچه ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۲۰
ارائه ی نظریات درباره تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۲۲
تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………………………. ۲۵
ویژگی های تحقیق از نظر تاک من ………………………………………………………………………. ۲۹
ویژگی های تحقیق از نظر جان بست …………………………………………………………………….. ۳۰
پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن …………………………………………………………………. ۳۲
خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………………………. ۳۴
فصل سوم : روش تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۳۵
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………. ۳۸
حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………….. ۳۹
روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………… ۳۹
روایی …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
روایی محتوایی ………………………………………………………………………………………………… ۴۱
روایی بیرونی …………………………………………………………………………………………………… ۴۲
پایایی …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
ضریب آلفای کرونباخ ………………………………………………………………………………………. ۴۳
ابراز جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………….. ۴۴
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………. ۴۵
خلاصه فصل سوم ………………………………………………………………………………………………. ۴۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی …………………………………………. ۵۰
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
تجزیه و تحلیل آماری …………………………………………………………………………………………. ۵۱
بررسی سؤالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………….. ۵۲
بررسی فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۶۷
خلاصه فصل چهارم …………………………………………………………………………………………….. ۶۹
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری …………………………………………………………………. ۷۰
خلاصه فصل اول ………………………………………………………………………………………………… ۷۱
خلاصه فصل دوم ……………………………………………………………………………………………….. ۷۳
خلاصه فصل سوم ……………………………………………………………………………………………….. ۷۴
خلاصه فصل چهارم …………………………………………………………………………………………….. ۷۶
تفسیر نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۷۸
پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۸۲
موانع و تنگاناهای تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۸۳
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

4400 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها