بررسی رابطه بین استفاده از رسانه، ماهواره و اینترنت و سبک زندگی زوجین

۲۷ آذر , ۱۳۹۵ بازدید: 698 دسته: قیمت: 8000 تومان

چکیده
هدف پژوهش : بررسی رابطه بین استفاده از رسانه ها و سبک زندگی زوجین
جامعه آماری : تمام زوجین جوان (۲۰ تا ۳۵ سال که حداقل ۲ سال از شروع زندگی مشترکشان گذشته است) شهر زنجان و شهرستان ابهر
حجم نمونه: نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، ۱۲۰ زن و مرد متاهل
روش پژوهش : بعد از جمع آوری ادبیات و پیشینه تحقیق (کتابخانه ای) اقدام به تهیه و اجرای پرسش نامه
ابزار اندازه گیری : با توجه به محدودیت پرسش نامه مرتبط با متغیرهای پژوهش، پژوهشگر اقدام به تلفیق و استفاده از ۲ پرسش نامه مجزا به صورت یک پرسش نامه کرده پرسش نامه سبک زندگی میلر و اسمیت با ۲۰ گونه.
پرسش نامه اعتیاد به اینترنت با ۱۴ گویه (تقلیل داده شده) و آزمون سنجش نگرش استفاده از ماهواره با ۱۰ گویه
این پرسش نامه با مقیاس درجه بندی لیکرت بوده و اعتبار و روایی آزمون با روش آلفای کرونباخ در نرم افزار spss صورت پذیرفت .

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
اهمیت و ضرورت پژوهش ۵
اهداف پژوهش ۶
اهداف فرعی ۶
سوالات یا فرضیه های پژوهش ۶
فرضیه های جزئی ۶
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش ۷
پیشینه های پژوهش ۸
مقدمه ۸
سبک زندگی ۹
رسانه ۱۴
اینترنت ۱۶
کارکردهای اینترنت ۱۷
اعتیاد اینترنتی ۱۷
انواع اعتیاد اینترنتی ۱۸
دیدگاه ها در تبیین اعتیاد اینترنتی ۱۹
ماهواره، تلویزیون و فیلم ۲۰
نظریه ها در خصوص تبیین تاثیر رسانه بر مخاطبان ۳۰
نظریه کاشت ۳۰
نظریه شکاف ۳۲
نظریه سکوت ۳۲
برجسته سازی ۳۳
استفاده و خشنودی ۳۴
پیامدهای روحی و روانی ۳۵
جدایی از حقیقت ۳۵
انزوا و فردگرایی ۳۶
استرس ۳۶
پرخاشگری و ستیزه جویی ۳۷
دو رویکرد مهم در تبیین پرخاشگری ۳۸
بازداری زدایی ۴۰
هرزه نگاری ۴۱
تاثیر هرزه نگاری بر توسعه بیماری روانی – جنسی ۴۴
شرطی سازی نابهنجاری ۴۴
شبکه های اجتماعی ۴۵
سواد رسانه ای ۴۶
مهارت های سواد رسانه ای ۴۷
پیشینه های پژوهش ۴۹
فصل سوم: روش اجرای تحقیق ۵۲
مقدمه ۵۳
جامعه آماری ۵۴
حجم نمونه ۵۴
روش سنجش متغیرها ۵۴
استخراج داده ها ۵۵
سنجش روایی پرسش نامه ۵۵
سنجش پایایی پرسش نامه ۵۵
تحلیل داده ها ۵۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل تک متغیره داده ها (داده های توصیفی) ۵۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۷۰
نتیجه گیری کلی ۷۱
فرضیه اساسی ۷۱
فرضیه های جزئی ۷۲
محدودیتهای پژوهش ۷۳
پیشنهادهای پژوهش ۷۴
فهرست منابع و ماخذ ۷۵

8000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها