بررسی خسارت تأخیر تادیه در چک

28 اکتبر , 2020 بازدید: 93 دسته: قیمت: 15000 تومان 14000 تومان

چکیده
ماده ی ۱۲ قانون صدور چک، به صادر کنندهی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیهی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی با موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک ضروری است اعم از این که دارندهی چک با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد. اما بنابر ماهیت مدنی خسارت تأخیر تأدیه و ضرورت مطالبه ی آن، ماده ی ۱۲ قانون صدور چک را باید متصرف به حالتی دانست که دارندهی چک به تبع دعوای کیفری طرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. بنابراین، در صورتی که دارندهی چک با رعایت ش رایط قانونی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نکرده باشد، پرداخت اصل وجه چک از سوی صادر کننده در جریان دادرسی برای توقف دادرسی و پس از صدور حکم قطعی برای توقف اجرای حکم کافی است
واژگان کلیدی: خسارت تأخیر تأدیه، صادر کنندهی چک، دارنده ی چک، مطالبه، توقف دادرسی، توقف اجرای حکم
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۲
قواعد کلی حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه در چک ۴
قابلیت مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه ۵
ضرورت مطالبی خسارت تأخیر تأدیه ۷
ضرورت رسیدگی قراقعی ۸
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پیش از صدور حکم قطعی ۱۰
تحقیقات مقدماتی ۱۱
مرحلهی بدوی ۱۳
مرحلهی تجدید نظر ۱۵
ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ۱۸
عدم ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ۲۰
تصریح قانونی ۲۰
ماهیت خسارت تأخیر تأدیه ۲۲
لزوم رعایت قواعد آمره دادرسی مدنی ۲۳
نتیجه ۲۴
فهرست منابع ۲۶

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها