بررسی حقوق لوث در حقوق موضوعه ایران

4 مارس , 2019 بازدید: 718 دسته: قیمت: 35000 تومان 29000 تومان

چکیده
یکی از قواعد مهم فقهی که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده است قاعده لوث و قسامه می باشد در این مقاله پس از بررسی لغوی این اصطلاحات سعی شده ضمن بیان نظرات علمای فقه و مستندات نظرات ایشان در این خصوص به بررسی مطالب حقوقی و مواد قانون مجازات اسلامی بپردازیم و موارد را بصورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم تا خلاهای موجود در این خصوص بیشتر نمایان گردد. مسئلهای که در این تحقیق بیشتر حائز اهمیت است میزان اهمیت دماء و نفوس است که آیا از طریق قسامه و ۰۵ بار سوگند براحتی میتوان حکم به قتل کسی صادر نمود؟ که البته پس از بررسی اسناد فقهی و حقوقی میتوان به این نتیجه نائل شد که تنها قسامه برای اثبات این امر کفایت نمی کند و در کنار آن لوث و امارات موجود نیز در ثبوت حکم تاثیرگذارند.
کلمات کلیدی
سوگند, قسامه, لوث, ادله اثبات جرم
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۳
معنی و مفهوم لوث ۴
معنای لغوی لوت ۴
مفهوم لوث ۵
معنا و مفهوم قسامه ۷
معنای لغوی قسامه ۷
مشروعیت قسامه ۱۰
موارد اعمال قسامه ۱۰
تفاوت قسامه با دیگر قسم ها ۱۱
شرطیت لوث در قسامه ۱۲
روایات ۱۲
اجـماع ۱۳
عـقل ۱۳
شـرایط تـحقق لوث ۱۴
مـسقطات لوث ۱۷
کمیت سوگند ۱۸
کیفیت سوگند ۱۹
شرایط اجرای قسامه ۲۰
شرایط کلی تحقق لوث ۲۰
وجود قراین و امارات ظلتی ۲۱
جازم بودن مدعی ۲۳
هماهنگی قراین و نشانه های ظلتی ۲۴
محمد علی رازی زاده در این خصرم می نویسد: ۲۴
موارد تحقق لوث مصرح در قانون مجازات اسلامی کنونی ۲۵
به نصاب نرسیدن شهادت ۲۶
شهادت یک شاهد ۲۶
شهادت طفل ممیز مورد اعتماد ۲۶
تشریفات اجرای قسامه ۲۸
شرایط قسم خورندگان ۲۹
جنسیت ۲۹
کیفیت اجرای قسامه ۳۱
مراحل اجرای قسامه ۳۱
مطالبه بهینه از مدعی علیه ۳۱
ادای سوگند توسط مدعی ۳۲
مطالبه قسم از مدعى علیه ۳۳
ضرورت لوث در قسامه اعضاء ۳۶
کمیت قسامه در قسامه اعضا ۳۸
امکان رد یمـین‌ درصـورت امتناع مدعی علیه در قسم ۴۰
شـرایط سـوگند‌ ۴۶
شهادت چه کسانی مـوجب لوثـ‌ میشود؟ ۴۷
نتیجه ۴۸
منابع ۵۰

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها