بررسی حقوقی قراردادهای اداری و قراردادهای کار

۲۰ تیر , ۱۳۹۷ بازدید: 41 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان

چکیده
این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول مربوط به بررسی حقوقی قراردادهای اداری و فصل دوم مربوط به بررسی حقوقی قراردادهای کار می باشد.
فصل اول
بررسی حقوق عمومی در قرارداد دولتی
پیشگفتار
قراردادی که یک طرف آن دولت است بعنوان قرارداد دولتی مطرح می‌شود. ولی در قوانین و مقررات و دکترین ایران، تعریفی در این خصوص مشاهده نمی‌شود.[۱].برخی تعاریف در قوانین متفرقه از بعضی قراردادهای اداری به چشم می‌خورد مانند تعریف پیمانکار و پیمانکاری. سازمان‌های اداری دولت می‌توانند علاوه بر ایقاعات اداری، قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. از آنجا که هر قراردادی خواه‌ناخواه باید به قانونی مربوط شود بنابراین قوانین حاکم بر هریک از این قراردادهای متنوع، یکسان خواهد بود. لذا می‌توانیم از قراردادهایی که سازمان‌های دولتــــی و عمومـی می‌بندند، تقسیم‌بندی دیگری داشته باشیم و آنها را به قراردادهای اداری دولت و قراردادهای غیر اداری دولت تقسیم کنیم.به عقیده دولوبا «قرارداد اداری، به قراردادی اطلاق فهرست مطالب
چکیده ۳
فصل اول ۳
بررسی حقوق عمومی در قرارداد دولتی ۳
پیشگفتار ۳
مقدمه: ۴
مفهوم قرارداد در حقوق ایران: ۵
مفهوم قرارداد دولتی: ۶
انواع قراردادهای دولتی: ۸
محدودیتها و ممنوعیت قرارداد دولتی : ۸
مهمترین چالشهای قرارداد های دولتی : ۱۰
مفهوم ﻗﺮاردادﻫﺎی اداری : ۱۱
اختیارات دولت در قراردادهای عمومی: ۱۳
نگاهی اجمالی به حقوق عمومی و حقوق خصوصی: ۱۴
تفاوت قرارداد عمومی با قرارداد خصوصی: ۱۵
اداره و سازمانهای اداری: ۱۷
اصول اداری حاکم بر تحولات حقوق اداری: ۱۸
تفاوت قراردادهای اداری با قراردادهای تجاری و ملاک تشخیص آنها: ۱۹
فصل دوم:بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار ۲۰
مقدمه ۲۰
تعاریف کلی و اصول ۲۱
حقوق کار ۲۴
ارکان رابطۀ کارگری و کارفرمائی ۲۵
قلمرو حقوق کار ۲۶
قرارداد کار ۲۶
پایان رابطه کارگری و کارفرما ۲۷
قرارداد : منبع اصلی رابطه کار ۲۹
الف- مداخله قانون گذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار ۳۹
ب – جنبه جمعی روابط کار ۴۱
ج – رابطه کار بر اساس غیر قراردادی ۴۲
بخش سوم – رابطه کار جانشین قرارداد کار ۴۴
الف – نظریه کارگاه : رابطه کار در چهارچوب کارگاه ۴۵
ب- انتقاد نظریه کارگاه ۴۹
بخش چهارم – نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد آن ۵۲
نتیجه گیری ۵۴
پاورقی ۵۷
منابع: ۵۷

20000 تومان 15000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها