بررسی حضانت در حقوق موضوعه ایران

۲۰ تیر , ۱۳۹۷ بازدید: 38 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان

چکیده
از مهم ترین اهداف خانواده، تقویت این نهاد مقدس و پاسداری از قداست و حفظ بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است . باتوجه به این مهم ، مقاله حاضر، با هدف حمایت از حقوق کودکان و آگاهی دادن سطح جامعه به خصوص والدین ، نسبت به حقوق و احکام مربوط به حضانت و ضرورت در پرداختن به شناخت نیازهای مادی و معنوی کودک در حضانت ، تحت عنوان مسوولیت تضامنی والدین در حضانت از منظر فقه و حقوق موضوعه و به روش کتابخانه ای و توصیفی، در جهت تبیین جایگاه مسوولیت تضامنی والدین در حضانت ، از منظر فقه و حقوق انجام شده است که پس از تحقیق و بررسی مشخص گردید که نگهداری طفل که برآوردن نیازهای جسمی و تربیتی کودک است و حضانت نامیده میشود هم حق و هم تکلیف والدین است و پدر و مادر هردو در این زمینه ها، به طور تضامنی مسئول هستند. ضمن این که جداسازی فرزند از پدر و مادر جنبه حقوقی و روانی دارد و اسلام نیز حقوقش طرفینی است و میبایست هریک از والدین بنابر مصلحت کودک و شرایط خاص حضانت ، به صورت مساوی انجام وظیفه کنند؛ بنابراین ایجاد آرامش و امنیت با اقتدار نسبی والدین ، برای کودک و پرهیز از افراط و تفریط والدین در حضانت ، دستاورد این تحقیق میباشد.
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
مبحث اول: ۴
۱-۱ مفهوم لغوی حضانت ۴
۱-۲ مفهوم فقهی حضانت ۴
۱-۳ مفهوم حقوقی حضانت ۵
۱-۴ ماهیت حقوقی حضانت ۶
۱-۵ ماهیت فقهی حضانت ۸
۱-۶ اشخاص صالح جهت حضانت ۸
۱-۷ اولویت پدر و مادر در حضانت ۱۴
۱-۸ موانع حضانت ۱۶
مبحث دوم ۲۰
حضانت اولاد و مسؤولیت تضامنی والدین از منظر فقه و حقوق موضوعه ۲۰
١- مسؤولیت تضامنی والدینـ‌ در‌ حـضانت‌ ۲۱
۲- مسؤولیت تضامنی والدین پیش از طـلاق ۲۴
١-٢- مسؤولیت‌ تضامنی والدین درحضانت پس از طلاق ۲۷
۲-۲- مبنای مسؤولیت والدین ۲۸
۳-۲- مبنای تقصیر‌ ۳۲
نتیجه ۳۵
منابع : ۳۸

15000 تومان 12000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها