بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران

۱۸ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 2406 دسته: قیمت: 45000 تومان حجم فایل: 300kb

جرم یا پدیده مجرمانه که موضوع علم حقوق جزاست، به فعل یا ترک فعل انسان اطلاق می شود که به سبب اخلال در نظم اجتماعی سزاوار واکنش اجتماعی شناخته می شود. وقوع جرم مستلزم گذار بزهکار از مرحله اندیشه به مرحله عمل مجرمانه است و به همین دلیل صرف قصد و اندیشه مجرمانه و حتی اعمال مقدماتی جرم، تا زمانی که به نتیجه مجرمانه منتهی نشود یا دست کم شروع به اجرای آن نشود، از حیطه دخالت حقوق جزا خارج است و قانون گذار قاعدتا برای آنها کیفر تعیین نمی کند (تبصره یک ماده ۴۱ ق. م. ا). چه آن که مجرد قصد ارتکاب و حتی عملیات و اقدامات مقدماتی جرم از یک سو نمی¬تواند حاکی از ارتکاب قطعی جرم در آینده باشد و از سوی دیگر تا زمانی که قصد ارتکاب یا تهیه مقدماتی به جرم تام یا شروع جرم نینجامد اخلالی در نظم اجتماعی ایجاد نمی¬کند که مستلزم دخالت کیفری قانون¬گذار باشد. با وجود این که عدم مجازات قصد و اعمال مقدماتی جرم به عنوان یک قاعده کلی در نظام های مختلف جزایی و نظام جزایی ایران پذیرفته شده است ، لیکن علیرغم مبانی محکم آن قاعده ، در برخی موارد قانون¬گذار استثنائا برخلاف قاعده مذکور جرایمی وضع می کند که چیزی فراتر از قصد ارتکاب جرم یا حداکثر تهیه مقدماتی آن نیست. در چنین مواردی لابد باید بر این باور بود که مصلحت یا مصالحی برتر مقنن را به نادیده گرفتن مبانی مذکور و عدول از آنها واداشته و اصل ضرورت جرم انگاری حداقلی را به جرم انگاری حداکثری تبدیل کرده است.

مقدمه ۱
بیان مسئله ۱
-سوالات تحقیق ۳
– اهمیت تحقیق ۳
– روش تحقیق ۳
فصل اول: کلیات ۴
۱-۱-مدخل ۵
۱-۲- تعاریف و مفاهیم ۵
۱-۲-۱- تبانی ۵
۱-۲-۲- اجتماع ۸
۱-۳- سیر تاریخی جرم انگاری تبانی در حقوق ایران ۹
۱-۴- سابقه فقهی موضوع ۱۳
۱-۴-۱- تمالو ۱۳
۱-۴-۲- سد ذرایع یا مقدمه حرام ۱۴
۱-۴-۳- احادیث و روایات موجود ۱۵
۱-۵- مبانی نظری ۱۶
۱-۵-۱- دیدگاه اخلاقی یا سزاگرایانه ۱۶
۱-۵-۲- دیدگاه فایده گرایا نتیجه گرایانه ۱۷
۱-۵-۳- نظریات جرمشناسی ۱۹
۱-۵-۳-۱- نظریه خطر ۱۹
۱-۵-۳-۲- نظریه شر اجتماعی ۲۱
۱-۶- جایگاه تبانی در سیر پدیده مجرمانه ۲۳
۱-۷- بررسی تطبیقی ۲۵
۱-۷-۱- حقوق فرانسه ۲۶
۱-۷-۲- حقوق ایالات متحده آمریکا ۲۷
۱-۷-۳- حقوق انگلیس ۲۸
۱-۷-۴- حقوق کانادا ۲۹
۱-۷-۵- حقوق چین ۲۹
۱-۷-۶- حقوق لبنان ۳۰
فصل دوم: تبانی برای ارتکاب جرایم غیر امنیتی ۳۲
۲-۱- مدخل ۳۳
۲-۲- تبانی و مفاهیم مشابه ۳۴
۲-۲-۱-. مقایسه با عملیات مقدماتی ۳۴
۲-۲-۲- مقایسه با شروع به جرم ۳۶
۲-۲-۳-مقایسه با جرم محال و عقیم ۳۷
۲-۲-۴- مقایسه با معاونت در جرم ۳۸
۲-۳-. مصادیق جرم تبانی در حقوق کیفری ایران ۴۰
۲-۳-۱- اجتماع و تبانی علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم ۴۰
۲-۳-۱-۱-رکن قانونی ۴۰
۲-۳-۱-۲-رکن مادی ۴۰
۲-۳-۱-۳-. رکن معنوی ۴۴
۲-۳-۲- تبانی و مواضعه در فرار ۴۴
۲-۳-۳- تبانی مدیر تصفیه با طلبکاران و یا ورشکسته ۴۶
۲-۳-۴-تبانی در معاملات ۴۶
۵٫۳٫۲٫ تبانی برای ثبت ملک دیگری ۴۷
۲-۳-۶- تبانی برای اخلالگری در صنایع نفت ۴۸
۲-۳-۷-تبانی برای اخلالگری در صنایع ۴۸
۲-۳-۸-تبانی برای بردن مال غیر ۴۸
۲-۳-۹- تبانی برای تخلف در آزمون¬های سراسری ۴۹
۲-۳-۱۰- تبانی در مناقصه یا مزایده توسط نظامیان ۵۰
فصل سوم: اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ۵۱
۳-۱- مدخل ۵۲
۳-۲- امنیت ۵۳
۳-۲-۱- معنای لغوی امنیت ۵۳
۳-۲-۲-مفهوم امنیت ۵۴
۳-۳- جرایم علیه امنیت ۵۷
۳-۳-۱- مبانی و مفاهیم ۵۷
۳-۳-۲- ویژگی های جرایم علیه امنیت ۶۴
۳-۳-۲-۱-اعمال اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری ۶۵
۳-۳-۲-۲-جرم انگاری معاونت در جرم به عنوان جرم مستقل ۶۶
۳-۳-۲-۳-جرم انگاری مقدمات جرم و اعمال در حد شروع به جرم و اندیشه مجرما نه ۶۷
۳-۳-۲-۴-مطلق بودن جرایم علیه امنیت ۶۹
۳-۳-۲-۵-استعمال اصطلاحات مبهم ۷۰
۳-۳-۲-۶-شدت جرایم ۷۰
۳-۴-بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت و بر علیه امنیت ۷۱
۳-۴-۱-رکن قانونی ۷۱
۳-۴-۲-رکن مادی ۷۲
۳-۴-۲-۱-رفتار مجرمانه ۷۲
۳-۴-۲-۱-۱- قصد مشترک ۷۶
۳-۴-۲-۱-۲- توافق مشروط ۷۷
۳-۴-۲-۱-۳-انصراف از توافق ۷۸
۳-۴-۲-۱-۴-واقع نشدن جرم مورد توافق ۷۹
۳-۴-۲-۱-۵-مستمر یا آنی بودن جرم تبانی ۷۹
۳-۴-۲-۲-مرتکب جرم ۸۰
۳-۴-۲-۳-زمان ومکان در جرم اجتماع و تبانی ۸۳
۳-۴-۲-۴-وسیله‌ی جرم ۸۴
۳-۴-۲-۵-نتیجه مجرمانه ۸۴
۳-۴-۲-۶- موضوع جرم ۸۴
۳-۴-۳-رکن معنوی ۸۶
۳-۵-سایر مسائل مربوط به جرم موضوع مواد۶۱۰ ق.م.ا. و ۲۱ ق.م.ج.ن.م. ۸۹
۳-۵-۱-شروع به جرم در جرایم موضوع مواد ۶۱۰ق.م.ا. و ۲۱ق.م.ج.ن.م ۸۹
۳-۵-۲- معاونت در جرایم موضوع مواد ۶۱۰ ق.م.ا. و ۲۱ ق.م.ج.ن.م. ۹۱
۳-۵-۳- مجازات ۹۱
۳-۵-۴-صلاحیت مرجع رسیدگی ۹۳
فصل چهارم: رویه قضایی ۹۵
۴-۱- مدخل ۹۶
۴-۲- کلیات ۹۷
۴-۳-مطالعه موردی ۱۰۲
۴-۳-۱- دادنامه شماره ۱ ۱۰۲
۴-۳-۲- دادنامه شماره ۲ ۱۰۴
۴-۳-۳- دادنامه شماره ۳ ۱۰۵
۴-۳-۴- دادنامه شماره ۴ ۱۰۶
۴-۳-۵-دادنامه شماره ۵ ۱۰۷
۴-۳-۶- دادنامه شماره ۶ ۱۰۹
۴-۳-۷- دادنامه شماره ۷ ۱۱۱
۴-۳-۸- دادنامه شماره ۸ ۱۱۵
۴-۳-۹- دادنامه شماره ۹ ۱۱۶
۴-۳-۱۰- دادنامه شماره ۱۰ ۱۱۸
– نتیجه گیری ۱۲۱
منابع ۱۲۳

45000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها