بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

۱۰ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 194 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان

چکیده
در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظـرات متفـاوتی ابـراز شده است ؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایده سرقفلی و حق کسب یـا پیشـه یـا تجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکـان توقیـف و مزایـده آن هسـتند و تعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظـری کـه در ایـن مقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیـک و تمـایز بـین دو مفهـوم سـرقفلی و حـق کسـب یاپیشه یا تجارت و انـواع سـرقفلی اسـت ؛ تفکیکـی کـه بـر قالـب و چگـونگی توقیـف تاثیرگذار است
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۳
الف‌ ) بررسی‌ نظرات‌ موجود ۴
الفـ‌ -٢) طـرفداران‌ امکان توقیف و مزایده ۵
الف -٣) طـرفداران امکان توقیف و عدم امـکان مـزایده ۷
ب) نظریۀ پیشـنهادی ۱۰
١- سرقفلی ۱۰
١-١- سرقفلی به عنوان مبلغی پول‌ که‌ موجردر بدو امراز مستأجر میگیرد ۱۱
١-١-١- مـستند و مبنای دریافت ۱۱
١-١-٢-ماهیت و امکان توقیف ۱۳
١-١-٣- روند تـوقیف‌ ۱۴
١-٢- سرقفلی به عنوان مـبلغی پول که مستأجر‌ از‌ موجر‌ یا مستأجر دیگر در اثنای عقد اجاره میگیرد ۱۵
١-٢-١- مستند و مبنای دریافت‌ ۱۵
١-٢-٢- ماهیت و امکان توقیف‌ ۱۶
١-٢-٣- روند توقیف ۱۷
١-٣- سرقفلی به عنوان مبلغی پول که مستأجر هنگام تخلیه از مالک میگیرد ۱۷
١-٣-١- مستند و مبنای دریافت ۱۷
١-٣-٢- مـاهیت و امـکان توقیف ۱۹
١-٣-٣- روند توقیف ۱۹
١-۴- سرقفلی‌ به عنوان مـبلغی پول کـه مستأجر در قـبال اسـقاط حـق عـدم تخلیـه یـا عـدم‌ افزایش‌ اجارهبها از مـوجر یا مـستأجردیگر میگیرد ۱۹
١-۴-١- مستند و مبنای دریافت ۲۰
١-۴-٢- ماهیت و امکان‌ توقیف‌ ۲۰
١-۴-٣- روند توقیف ۲۲
١-۵- سرقفلی عرفی ۲۳
١-۵-١- مستند و مبنای دریافت ۲۳
١-۵-٢- مـاهیت و امکان توقیف ۲۴
٢- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۲۶
٢-١- مفهوم، مستند و مبنا ۲۶
٢-٢- امکان توقیف ۲۹
٢-٣- روند توقیف ۳۰
نتیجه گیری ۳۵
منابع ۳۶

15000 تومان 13000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها