بررسی اجاره رحم از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

۱۶ اسفند , ۱۳۹۴ بازدید: 1429 دسته: قیمت: 45000 تومان حجم فایل: 350kb

مقدمه ۲
فصل اول:
۱- بررسی اجاره رحم از منظر پزشکی ۱۰
تعریف رحم جایگزین ۱۳
انواع رحم جایگزین ۱۳
ضرورت استفاده از رحم جایگزین ۱۴
۲- سابقه تاریخی اجاره رحم ۱۶
۳- بررسی ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین ۲۲
ب) ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی: ۳۱
ب-۱) عقد معوض ۳۱
ب-۲) عقد مسامحی ۳۴
۴- پیامدهای اجاره رحم ۳۶
الف) پیامدهای حقوقی ۳۶
۱-آثار منفی قرارداد رحم جایگزین ۳۶
۲- آثار مثبت قرارداد رحم جایگزین ۳۹
ب) پیامدهای غیرحقوقی ۴۱
ب-۱) پیامدهای اجتماعی ۴۳
ب-۲) پیامدهای اخلاقی اجاره رحم ۴۵
ب- ۳) پیامدهای روحی و روانی ۵۴
۵- مشکلات اجاره دهندگان رحم ۵۱
مشکلات جایگزین رحمی ۵۲
الف) محدودیتهای پزشکی ۵۲
ب) محدودیتهای فرهنگی (روانی- اجتماعی) ۵۳
ج) محدودیتهای قانونی ۵۳

فصل دوم: بررسی حکم (اجاره رحم)
بخش اول: بررسی حکم فقهی اجاره رحم ۵۶
۱- دیدگاه فقهای امامیه ۵۸
الف) انتقال جنین به رحم زن بیگانه ۵۹
الف -۱) استدلال مخالفان مادران جانشین (رحم اجاره‌ای و …) ۶۱
الف- ۲) استدلال موافقان رحم جانشین ۶۳
ب) حرمت انتقال جنین به رحم بیگانه ۶۵
ب-۱) رحم همسر دوم ۶۸
ب-۲) رحم بیگانه ( غیر همسر) ۷۳
ب-۲-۱) دیدگاه مخالفان ۷۳
ب-۲-۲) دیدگاه موافقان ۸۱
پاسخ نظریه مخالفان استفاده از رحم جانشین ۸۱
دیدگاه مخالفان (معامله بر اعضای بدن) ۸۷
دیدگاه موافقان (معامله بر اعضای بدن) ۸۹
ج) جواز یا حرمت انتقال جنین ۹۲
ج-۱) جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر قانونی ۹۲
ج-۲) جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر شرعی ۹۳
نظر موافقان (رحم جایگزین) ۹۳
نظر مخالفان (رحم جایگزین) ۹۵
۲- فتاوا و دیدگاههای فقهای معاصر امامیه ۹۹
۳- دیدگاه فقهای اهل تسنن ۱۰۳
فتاوا و دیدگاههای علمای اهل سنت ۱۰۶
۴- بررسی اجاره رحم در ادیان دیگر ۱۰۹
بخش دوم: بررسی حقوقی اجاره رحم ۱۱۲
بخش دوم: الف) نگاه تفصیلی به ماهیت حقوقی اجاره رحم ۱۱۲
الف-۱) ارکان عقد اجاره رحم ۱۱۲
گفتار نخست: ضرورت، نوع و مشروعیت قرارداد ۱۱۳
گفتار دوم: تشکیل قرارداد ۱۱۵
گفتار سوم: آثار قرارداد ۱۲۰
الف – ۲)حقوق و تکالیف طرفین قرارداد ۱۲۰
حقوق و تعهدات زن صاحب رحم ۱۲۱
الف) حقوق زن صاحب رحم ۱۲۱
ب) تعهدات زن صاحب رحم ۱۲۱
حقوق و تعهدات شوهر زن صاحب رحم ۱۲۱
الف: حقوق شوهر زن صاحب رحم ۱۲۲
ب) تعهدات شوهر زن صاحب رحم ۱۲۲
حقوق و تعهدات والدین جنین ۱۲۲
الف) حقوق والدین جنین ۱۲۲
ب) تعهدات والدین جنین ۱۲۳
حقوق و تعهدات پزشک یا مؤسسه پزشکی واسطه ۱۲۳
الف) حقوق پزشک یا مؤسسه پزشکی واسطه ۱۲۳
ب) تعهدات پزشک یا مؤسسه پزشکی واسطه ۱۲۳
۱-ب: تعهدات قراردادی ۱۲۳
۲- ب: تعهدات قانونی و عرفی ۱۲۳
الف-۳) حکم تکلیفی و وضعی انتقال جنین تکون یافته از اسپرم و تخمک زن و شوهر قانونی
به رحم زن دیگر (مادر اجاره‌ای) ۱۲۴
حکم وضعی (وضعیت حقوقی اطفال ناشی از انتقال جنین) ۱۲۸
بخش دوم ب) تعیین مادر واقعی در اجاره رحم ۱۳۱
بخش دوم: ج) وضعیت حقوقی کودک تولد یافته از رحم اجاره‌ای ۱۴۳
بخش دوم ج- ۱) آثار غیر مالی مربوط به کودک ناشی از رحم اجاره¬ای ۱۴۳
الف) حرمت نکاح ۱۴۳
۱- رابطه کودک با صاحب اسپرم ۱۴۴
۲- رابطه کودک با صاحب تخمک ۱۴۶
۳- حرمت نکاح با مادر اجاره¬ای ۱۴۶
ب) حضانت ۱۴۸
ج: تربیت ۱۵۰
د) ولایت ۱۵۱
بخش دوم : ج-۲) آثار مالی ۱۵۲
الف) توارث ۱۵۳
۱- توارث بین صاحب اسپرم و کودک ۱۵۳
۲- توارث بین صاحب تخمک و کودک رحم اجاره¬ای ۱۵۴
۳- توارث بین کودک و صاحب رحم اجاره¬ای یا مادر اجاره¬ای ۱۵۵
ب)نفقه ۱۵۸
۱- انفاق بین کودک و صاحب اسپرم ۱۵۹
۲- انفاق بین کودک و صاحب تخمک ۱۶۰
۳- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره¬ای ۱۶۱
ج) سایر روابط مالی ۱۶۲
منابع و ماخذ ۱۶۴

45000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها