ایثار اجتماعی در آموزه‌های قرآن و معارف اسلامی

4 مارس , 2019 بازدید: 450 دسته: قیمت: 39000 تومان

چکیده
نگارنده در این پژوهش به دنبال ایثار اجتماعی در آموزه‌های قرآن و معارف اسلامی است. در این پژوهش هم آثار فردی و اجتماعی ایثار و کارکردهای آن در زندگی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و هم آیات و روایات و مستندات مورد نیاز را برای تفهیم بهتر مطالب مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر پایه همین رویکرد به تحقیق نتایج زیر منتج گردید : و ایثار باید با نگاه مثبت و ایثارگر در جهت خدمت به خلق و کمال انسان و ایجاد تعدیل در نظام اجتماعی بشر مورد استفاده قرار گیرد. و در ارتباط با انگیزه و هدف از عمل ایثار مثبت نیز باید گفت که انگیزه عمل فقط و فقط باید محبت به خداوند باشد و در بحث ایثار باید اوج ایثار یعنی گذشتن از جان و مال و هستی بخاطر حیات بخشی به اجتماع مد نظر باشد و در بحث ایثار باید از میان وجوه مختلف ایثار دنبال انتخاب برتر و اصلح در حوزه کارکردهای ایثار باشیم و در یک نگاه کلی تر باید در ترویج مکتب ایثار و نظریه ایثار به دنبال آن بخش از مفهوم ایثار بود که جنبه اخروی دارد و زودگذر و دتیری نیست .
واژگان کلیدی: قران کریم، ایثار، کار کرد، انتقادی

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه : ۱
بیان مسأله ۲
بررسی مفهوم ایثار: ۴
ایثار از نگاه اسلام ۷
ایثار در آینه ادب ۸
انواع ایثار ۱۰
ایثار در مال ۱۰
ایثار در جان ۱۱
ایثار در دعا ۱۲
عوامل ایثار ۱۲
آثار ایثار ۱۳
ایثار در قرآن ۱۴
جایگاه ایثار در قرآن ۱۶
کارکردهای فردی و اجتماعی ایثار ۱۷
نتیجه گیری ۲۰
منابع ۲۲

39000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها