اشتباه مبطل عقد در حقوق مدنی ایران

۸ مرداد , ۱۳۹۷ بازدید: 209 دسته: قیمت: 30000 تومان 25000 تومان

چکیده
تاثیر میزان اشتباه در قرارداد، بستگی به درجه اهمیت امر مورد اشتباه از نظر طرفین قرارداد دارد. بر این اساس در ماهیت قرارداد، خصوصیات قرارداد، هویت مورد معامله، خود موضوع معامله، مقدار معامله، ارزش مورد قرارداد « البته در یک حالت» هویت و اوصاف اساسی شخص و سمت شخص به جهت مقید بودن قصد بر این امور، و مخدوش شدن قصد با دخالت اشتباه موجب بطلان قرارداد می شود. اشتباه در مالکیت، در حالتی که شخصی به تصور مال غیر بودن، به صورت فضولی اقدام به معامله می کند و بعداً مشخص می شود که مورد معامله متعلق به خود فضول بوده است موجب عدم نفوذ معامله است، زیرا رضای اشتباه کننده به معامله با توجه به مالکیت دیگری بوده و ضمانت اجرای عیب رضا عدم نفوذ معامله است.
اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده ۱۹۹ قانون مدنی مطرح شده و در مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ به ترتیب قاعده عمومی مربوط به دو نوع مهم اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد، بیان گردیده است.
نحوه نگارش مواد مذکور مخصوصاً از حیث اثر اشتباه بر قرارداد به نحوی است که اختلافات عمده‌ای را در بین حقوقدانان ایجاد کرده است. تفاوت دو نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه در بحث حاضر که البته هر دو منبع اصلی تدوین قانون مدنی ایران بوده‌اند، موجب این اختلافات شده است. به نظر می‌رسد ابهام موجود در متن مواد مذکور نیز ناشی از همین واقعیت بوده است.
فهرست مطالب
مقدمه ۴
مبحث اول ۴
۱-۱) تعریف اعمال حقوقی ۴
۱-۱-۱)تعریف عقد ۵
۱-۲)تعریف اشتباه ۷
۱-۲-۱)اشتباه موضوعی و اشتباه حقوقی ۸
۱-۲-۲)انواع اشتباه ۱۰
۱-۲-۲-۱) اشتباه مانع یا اشتباه مبطل عقد ۱۰
۱-۲-۲-۲) اشتباهی که در وضعیت عقد بی تاثیر است ۱۳
۱-۲-۳)شرایط تاثیر اشتباه ۱۵
۱-۲-۳-۱)اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی ۱۶
۱-۲-۳-۲)اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد ۱۷
۱-۲-۳-۳)اشتباه در بیان و انتقال و تعبیر اراده ۱۹
۱-۲-۴)قلمرو اشتباه ۲۱
۱-۲-۴-۱)فقه امامیه ۲۲
۱-۲-۴-۲)حقوق ایران ۲۴
۱-۳) اشتباه در خود موضوع معامله ۲۶
۱-۵) اشتباه در شخصیت طرفین معامله ۳۳
۱-۶ مفهوم اشتباه در شخص طرف قرارداد ۳۵
۲-۱)انواع اشتباه در شخص طرف قرارداد ۳۷
۲-۱-۱)اشتباه در هویت فیزیکی ۳۸
۲-۱-۲)اشتباه در هویت مدنی ۳۹
۲-۲)آثار اشتباه در شخص طرف قرارداد ۴۰
۲-۲-۱)اشتباه در هویت جسمی ۴۱
۲-۲-۲)اشتباه در اوصـاف اساسی شخص ۴۴
۲-۲-۳)اشتباه در وصف اساسی و تدلیس ۵۱
۲-۲-۴) اشتباه درسمت شخص ۵۲
۲-۲-۵) اشتباه در اوصاف فرعی ۵۳
نتیجه گیری ۵۹
منابع و مآخذ ۶۴

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها