اسباب انحلال عقود در حقوق ایران

۱۱ دی , ۱۳۹۶ بازدید: 163 دسته: قیمت: 20000 تومان 15000 تومان

چکیده
یکی از قواعد مهم و معروف در حقوق قاعده اصاله الزوم در عقود است. عقد لازم می‌تواند به چند صورت از این اصل خارج شود و منحل شود، منحل شدن عقد یا از طریق انفساخ است که انفساخ عبارت است از اینکه هرگاه عقد یا ایقاع صحیحا واقع شود و سپس به سببی از اسباب قهرا منحل شود بطوریکه قصد و انشاء فعلی بر انحلال لازم نباشد. یا از طریق فسخ است که عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث. یا از طریق اقاله است که اقاله برهم‌زدن معامله است با تراضی و سازش طرفین معامله که به جهت اینکه رضایت طرفین در آن شرط است از آن به تفاسخ و تقابل نیز تعبیر می‌شود. همچنین انحلال یک عقد ممکن است به خاطر تلف مبیع قبل از قبض باشد یعنی هرگاه بعد از عقد قبل از تسلیم کالا به مشتری چنانچه مبیع نزد فروشنده تلف گردد عقد منحل می‌شود.

فهرست مطالب
چکیده ۴
مقدمه ۴
مقدمه ۵
۱٫ انحلال ۵
-معنای لغوی واصطلاحی ۵
۱٫ انحلال به معنای تجزیه ۵
۲٫انحلال به معنای گسیختن ۶
۲٫ فسخ ۶
فسخ در لغت واصطلاح ۶
۱-زمان تاثیر فسخ ۷
ب.زمان تاثیر فسخ درنظام های حقوقی ایران ۸
۲-برگشت عوضین ۹
-ویژگی مهم عقود معاوضی ۹
-تاثیر فسخ درشروط ضمن عقد نکاح: ۹
-وضعیت مهریه پس ازفسخ ۱۰
حالت نخست :هنگامی که فسخ نکاح پیش ازوقوع مباشرت صورت پذیرد: ۱۰
حالت دوم: هنگامی که فسخ نکاح پس از مباشرت انجام پذیرد: ۱۱
طلاق ۱۲
–معنای لغوی و اصطلاحی طلاق ۱۲
اثر طلاق برمهریه ۱۳
تحلیل مطلب ۱۳
-وضعیت منافع مهریه پس از طلاق ۱۴
اثر طلاق برشرط ضمن عقد نکاح ۱۵
نتیجه بحث ۱۶
تعریف قرارداد اداری ۱۷
ویژگیهای قراردادهای اداری : ۱۷
مستند قانونی قراردادهای اداری : ۱۸
ماهیت حقوقی پیمان ۱۹
مقدمه و توضیح ۱۹
نحوه انعقاد پیمان ۱۹
توافق دو اراده ۲۰
ایجاد تعهد ۲۰
جایگاه پیمان در تقسیمات عقود ۲۰
پیمان عقدی لازم است یا جایز ؟ ۲۰
پیمان عقد تشریفاتی است ۲۱
پیمان عقد مختلط است ۲۲
شرایط پیمان ۲۲
مفهوم شرایط در پیمان ۲۳
تعریف شرایط عمومی ۲۳
تعریف شرایط خصوصی ۲۳
ضمانت اجرای شرایط پیمان ۲۴
تعلیق ، انحلال و بطلان پیمان ۲۵
تعلیق پیمان ۲۵
مفهوم حقوقی تعلیق ۲۵
مفهوم تعلیق در پیمان ۲۵
این معنا را می توان از بند االف ماده ۴۹ شرایط عمومی و تبصره همان ماده به وضوح استنباط کرد ۲۵
علل تعلیق پیمان و مدت آن ۲۶
علل تعلیق پیمان ۲۶
مدت تعلیق پیمان ۲۶
تعهدات طرفین در زمان تعلیق پیمان ۲۶
قسمت اول : تعهدات کارفرما در زمان تعلیق ۲۶
الف – تعهدات کارفرما در تعلیق قهری ۲۶
قسمت دوم : تعهدات پیمانکار در زمان تعلیق پیمان ۲۷
الف – تعهدات پیمانکار در تعلیق قهری ۲۷
انحلال پیمان ۲۷
اسباب انحلال پیمان ۲۷
۱ : اقاله ۲۸
تعریف اقاله و ماهیت حقوقی آن ۲۸
قسمت دوم : اقاله پیمان ۲۸
فسخ ۲۹
قسمت اول : خیار فسخ ۲۹
قسمت دوم : ماهیت خیار ۲۹
خیار فسخ در پیمان ۳۰
قسمت اول : خیار تخلف شرط ( فسخ پیمان ) ۳۰
قسمت دوم : شرط خیار ( خاتمه پیمان ) ۳۱
الف – ماهیت حقوقی خاتمه پیمان ۳۲
انفساخ ۳۴
قسمت اول : انفساخ پیمان ۳۵
الف – موارد انفساخ پیمان بدون اعمال اراده طرفین ۳۵
– انحلال شرکت پیمانکار ۳۵
ب – موارد تسلط پیمانکار بر انفساخ پیمان از جانب پیمانکار در سند پیمان ۳۵
اقدامات پس از انحلال و ابطال پیمان ۳۶
۱ : تشریفات لازم برای انحلال یا ابطلال پیمان به استناد ماده ۴۷ ۳۶
قسمت اول : مقدمات فسخ پیمان ۳۶
لزوم بررسی و تایید فسخ پیمان ۳۶
قسمت دوم : لزوم اعلام فسخ ۳۸
منابع ۳۹

20000 تومان 15000 تومان – پرداخت

آخرین فایل ها