فهرست مطالب چکیده ۳ مقدمه ۴ سردستگی ۷ رکن قانونی ۸ معنای تشکیل ۹ معنای سازماندهی ۱۱ معنای اداره کردن ۱۲ مفهوم گروه ۱۵ شرکت در جرم سردستگی ۱۶ نظریه شخصی و با ذهنی ۱۹ نظریه ی تلفیقی ۲۰ شرکت در تشکیل ۲۰ شرکت در طراحی یک گروه ۲۲ شرکت

7 می , 2020 بازدید: 38 دسته: قیمت: 29000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۳ مقدمه ۳ مسئولیت کیفری در تبیین مفهوم مسئولیت کیفری ۴ مفهوم لغوی ۵ ویژگی های فضای سایبر ۶ ماهیت جرائم سایبری ۸ داشتن جنبه ی بین المللی ۸ جرایم سایبری و انواع آن ۱۰ فهرست جرائم رایانه ای در سال ۱۹۸۹ سازمان OECD ۱۱ مصادیق جرائم

7 می , 2020 بازدید: 35 دسته: قیمت: 18000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب مقدمه ۲ حدود مفاهیم ۴ مسئولیت بین المللی دولتها ۴ مفهوم شورشیان از دیدگاه حقوق مسئولیت بین المللی ۹ مسئولیت بین المللی دولتی که گروه شورشی در آن فعالیت می نماید: ۱۲ الف- اعمالی که متضمن یک اقدام قراردادی است: ۱۴ ۱- اخذ وام: ۱۵ ۲- امتیازات و

7 می , 2020 بازدید: 32 دسته: , قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۲ مقدمه ۲ مالکیت بر جسم ۴ معنای حق ۵ حقوق مربوط به شخصیت ۶ معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره ۷ معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی ۱۰ معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه ۱۳ ماهیت معامله اعضاء بدن انسان ۱۵ معامله اعضاء

7 می , 2020 بازدید: 38 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۳ مقدمه ۳ بیگانگان در فقه اسلام ۵ مفهوم بیگانه ۵ گفتار دوم: مطالعه تطبیقی مفهوم بیگانه در حقوق موضوعه و فقه اسلام ۷ نظریه فقهای عامه درباره انواع بیگانگان ۱۰ نظریه فقهای عامه: ۱۰ ۳۔ پیروان مذاهب ساختگی ۱۲ ۴- اهل کتاب ۱۳ مطالعه تطبیقی خروج

7 می , 2020 بازدید: 29 دسته: قیمت: 14000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۱ بیان مساله ۳ سابقه و ضرورت تحقیق ۷ الحاق به «معاهده آب‌و‌هوایی پاریس» بر خلاف قانون اساسی است ۹ تغییرات آب و هوایی، بیان مسئئله و کلیات ۹ مروری بر کنوانسیون های تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد ۱۲ معاهده آب و هوایی ۲۰۱۵ پاریس

7 می , 2020 بازدید: 28 دسته: قیمت: 15000 تومان 14000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب مقدمه ۲ تعریف اومانیسم ۲ واژه شناسی و مفهوم شناسی اومانیسم ۳ علل گستردگی معنای اومانیسم ۶ انگیزه های پیدایش اومانیسم ۱۰ اقسام اومانیسم ۱۱ اومانیسم رنسانس ۱۳ اومانیسم در دوره رنسانس ۱۴ مواضع اومانیسم سکولار ۱۴ منابع ۱۷ مقدمه اومانی رویکرد غالب تفکر غرب و اروپا است.

7 می , 2020 بازدید: 29 قیمت: 9000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در ایران علیرقم توسعه روز افزون وظایف و برنامه های مدارس در چند دهه اخیر ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی مفید و موثر را در این مورد می طلبد و خواستار یک تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه است . مطالعه سیر تکاملی تاریخی حسابداری در ایران و

4 فوریه , 2020 بازدید: 165 دسته: قیمت: 20000 تومان مشاهده و خرید

چکیده : وکالت در بیان مشهور فقهاء استنابه در تصرف می باشد و توکیل در وکالت این است که وکیل از طرف موکل خود حق اخذ وکیلی دیگر را برای خود یا برای موکلش داشته باشد. در فقه امامیه اصل من توکیل به غیر است مگر اینکه موکل صریحا، چنین

4 فوریه , 2020 بازدید: 177 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود. به گوانه ای که این اصل در حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی وحتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است.عدم رعایت این اصل در رویه قضائی

4 فوریه , 2020 بازدید: 173 دسته: قیمت: 18000 تومان مشاهده و خرید